Video của Lecrae, Eric Mason, và chuyến đi

Dưới đây là một đoạn video của Lecrae, Eric Mason, và tôi thảo luận về hip hop và Tin Mừng

CỔ PHẦN

1 bình luận

  1. Pamelatrả lời

    Love this. Can’t wait to see more and more of them. They truly reach people through their music. Or shall I say they use their spiritual experiences to convey it through rap.