ما می جنگیم

ما مبارزه برای اثبات چگونه صالح ما, فراموش کرده اند که صالح نیست که عیسی آمد. مت 9:13