Wy fjochtsje

Wy stride om te bewizen hoe rjochtfeardich wy binne, ferjit dat de rjuchtfeardige net dy't Jezus kaam foar. matt 9:13