ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້

ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບການພິສູດແນວໃດທີ່ຊອບທໍາທີ່ພວກເຮົາມີ, ລືມວ່າຄົນຊອບທໍາບໍ່ໄດ້ຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາລັບການ. Matt 9:13