Бид тэмцэх

Бид хэрхэн зөв шударга батлах тэмцэх, зөвт Есүс нь ирж байна гэж хэн мартаж. Matt 9:13