हामी लडने

हामी हामी कसरी धर्मी साबित गर्न लड्न, धार्मिक येशू लागि आउनुभएका छन् कि भूल. मत्ती 9:13