අපි සටන්

අපි කොච්චර ධර්මිෂ්ඨ බව ඔප්පු කිරීමට සටන්, ධර්මිෂ්ඨ යේසුස් පැමිණි නොවන බව අමතක. මතෙ 9:13