Waxaan la dagaallama

Waxaan u dagaalami si ay u caddeeyaan sida kuwa xaqa ahu waxaan nahay, halmaamay in kan xaqa ah ma kuwaas oo Ciise u yimid. Matt 9:13