3 Nzira kuramba Mwari

Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviri pachena muMagwaro kuti upenyu husingaperi akupa vaya vanovimba Mwari uye kutenda Good Yake News, uye kwakarurama rinoitwa pasi vaya vanoramba naye. Asi pane zvinopfuura imwe nzira kuramba Mwari. Heano vatatu kuti ndakawana muTestamende Itsva.

1. Vachiramba kuti Jesu ndiani Akati Akanga
“Ndianiko murevi wenhema asi iye anoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Kuti ndiye munhu anopesana naKristu, anoramba Baba noMwanakomana. Hakuna munhu anoramba Mwanakomana angava naBaba. Ani naani anopupura Mwanakomana una Babawo.”

1 John 2:22-23

Kune vanhu vazhinji munyika yedu nhasi vanoda vanofunga zvomudzimu kana chitendero vanhu. Vanodavira kuti Mwari ariko, uye vanoedza kumunamata munzira yavo pachavo. Pamwe ivo kunyange kumuona somudzidzisi chikuru kana muporofita naMwari. Asi kana havatendi kuti Jesu ndiye Akati Ndiye, vari paakamuramba.

Achiona Jesu anongoronga somudzidzisi guru mutsika richiri vanomuramba uye saka kuramba Mwari. Mwari anorayira tifunge Jesu Muponesi wenyika uye haana kutipa chero aanogona makwara (John 14:6, Acts 4:12).

Saka kuramba Jesu ari kuramba Mwari. asi, sezvo John 1:12 anoti, "Uyo akamugamuchira vose, vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari.” Munhu anogona kuva mwana waMwari, kana vachida kutenda pamusoro Jesu.

2. Kwete Kubvuma Jesu asati Vamwe
“Naizvozvo ani naani anondipupura pamberi pavanhu, Neniwo ndichamupupura pamberi paBaba vangu vari kudenga, asi unondiramba pamberi pevanhu, Ndichaita pamberi paBaba vangu vari kudenga.”

Matthew 10:32-33

Saka pamwe zvatinoziva unobvuma kuti Jesu ndiye Ishe mumwoyo yedu. Asi tinogona vachiri kuramba naye nokuva kunyara naye pamberi pevamwe. ikozvino, isu tose kwave anononoka kubvuma kutenda kwedu pamberi vamwe. Tiri kurarama mutsika riri kuramba ruvengo kuna chitendero uye zvakananga chiKristu. VaKristu dzakapendwa sezvo morons vanodavira benzi, inokuvadza, uye bigoted rengano. dzimwe nguva izvi zvingaita kuti tive shure, uye vanoramba kubvuma Jesu achatirwira pamberi vaya tinofunga kuseka.

Ndicho Zvinosiririsa. Zvinoita Jesu kutarisa diki uye iri kuramba zvose kuti Iye. Asi munyeverwe, kana isu vanosarudza kuramba Jesu pamberi pevanhu, Iye achatirambawo pamberi paBaba. Zvino isu tichamira pamberi paMwari kunze kwekunge Jesu anoti, "Iye neni,” hatisi kuwana mu. Zvakakodzera Kupindura Kristu hakusi kunyara kana kutya, asi noushingi uye chokuudza naye pamberi vamwe.

3. unyengeri
“Vanobvuma kuti vanoziva Mwari, asi ivo vanoramba kwaAri nemabasa avo.”

Titus 1:16

Saka zvichida panguva ino unonzwa sokuti uri kuita zvakanaka zvakanaka. Iwe unobvuma kuti Jesu Kristu, uye imi vanozvikudza kutaura kuti uri muKristu. My mubvunzo unotevera kwamuri, "Ko hwako kutaura?” Zvinoita kuti tikwanise kudanidzira kubva padenga misoro "Jesu ndiye Ishe uye ndiri mudzidzi wake!” asi vane upenyu sviba zvokuti mashoko edu vakanyudzwa panze.

In Titus 1, Pauro anotaura vadzidzisi vanenge venhema vachiramba Mwari nemabasa avo. Asi upi noupi wedu anogona kurarama nenzira zvinopokana zvatinotaura. Kutenda muna Jesu ichachinja atinoita nguva dzose. Saka kana upenyu hwako sechinhu hapana yachinja, chinhu hazvina kunaka. kuchiva yedu iri kuramba hurongwa hwaMwari zvakanaka chido chokurara. kuzvikudza kwedu kuri kuramba nzvimbo raMwari musimboti zvose. All kwekusateerera wedu ari kuramba raMwari rokuva akakodzera Ishe wevose Creation.

Imi mashoko anogona kubvuma Jesu, asi mabasa enyu kuramba naye? Uri kuda vamwe (John 15)? Uri kuteerera naYe (John 14:15)? Uri muchibereka zvibereko (Galatians 5:22-23)? Uri rwechibayiro iwe kupa pachako uye pfuma yako vamwe (2 Corinthians 8:1-5)? Uri kutsvaka Mwari muShoko rake?

Vazhinji vedu vachatarira pfungwa idzi uye kuona vamwe tiri mumwe kana vose. Kana ukaita kunyara nokuda nzira waita akarambazve naYe, pane Good News. Kunyange kuramba Mwari mari panguva muchinjikwa naJesu, sezvo tinonyatsoona kudaro Peter. Kana uchidzora kubva chivi rupokano, uye kugamuchira Jesu nokutenda, kuti chivi acharegererwa.

Ramba kuvimba Kristu fam.

mugove

37 mashoko

 1. Thomas Stewartpindura

  Wonderful romukova! It zvechokwadi yakandikurudzira kufungisisa nezviito angu. Small digression…ndima Zvinyorwa muna Titus zvinofanira kuva 1:16, kwete 2:16. Mwari arambe kukushandisa zvinesimba munhu waMwari!

 2. muenzipindura

  Ndinonyatsotenda Jesu ndiye Mwanakomana waMwari akatumira pasi rino kuti adzikinure mumwe munhu akarasika. Asi kuti zviri kutaurwa, Ndiri akaita munhu anonyara kumativi vamwe vanhu, uye ndinogutsikana kusagadzikana mune dzokutandara kusingasanganisiri kukurukura nezvaJesu uye Gospel, ndoda kukurukurirana izvi inosanganisira kutaura nezvaJesu nokuti ndinofunga Ndinotya migumisiro. Ndingaitei kukurira kutya uku? Vamwe ndima zvichakubatsira?

  • Vaondapindura

   Ini zvechokwadi kunzwisisa zvauri kureva kana totaura nguva idzodzo kana kukurukurirana rinoita kutendeuka Anti muKristu kana zvechitendero nokuti ndinowanzogumbukira kuti zvizhinji ari muchiuto. Kutaura zvazviri chaizvo mumwe zuva happend… A mukuru akataura neni pamusoro Sevatorwa asika vanhu panyika uye kutenda kwake pamusoro pavo. Kana you'r kujaira nepfungwa iyi totaura pamusoro History Channel zvizhinji (Sevatorwa Ancient). Kunyange zvazvo maonero iyi anofadza zvikuru kwandiri, Ini musazvitenda pachangu. zvakadaro hazvo, Ndinowanzotaura kuita OK mabasa kana pava pakutaura kuti Ishe wedu. Ini dzimwe nguva ndine huta, dzimwe nguva Handisi, asi chinhu chakakosha kutaura. Ngazvizikamwe zvaunotenda. Ushingi kuita chinhu kunyange isu tinotya. Kuva akatendeseka zvachose, pakupedzisira nomukomana uyu Wandiita zvakanaka benzi. Ini ikavhunga zvizhinji, Ini akakanganwa yakawanda mashoko Ndine kumashure romusoro wangu, uye akaenda zvachose amboita. Ndakanzwa benzi uye ndine chokwadi ndakatarisa benzi. zvisinei, Ndakaita zvandaigona uye anoziva chaizvo ndinotenda pasinei kwandiri ari kuita nyaya huru nokuti. Izvi ndinotenda chikamu kuva muKristu; kutambudzwa. Ndakanzwa anetsa uye rediculous, asi kana mukana vakauya zvakare kutaura nezvaMwari ndingadai kuzviita zvose pamusoro zvakare nokuda Kingdoms nokuda, asi Ndinenge vakagadzirira inotevera nguva hapana mubvunzo elnaz… ovimba. Vanotoita zvose kurarama Mwari, uye muna Kristu tinoona kuti kuraramira Mwari tichatambudzwa uye harrased. Chinhu chinokosha ndechokuti kumiririra Mwari. Ini imagin Mwari anoda kuona anotyiswa muduku mukomana attemt kutaura kuti Mwari ari kusakakavadzana ezvinhu, zvino ona zvikuru theologan akavhara pasi mumwe nomumwe unofamba negwara rake. Handizive kuti Jesu akatarira akaita nevamwe paaiva pamuchinjikwa. Ndinofunga benzi dai kukodzera zvakanaka, nokuti vaizviti Mwari, asi vamwe vakaona kuti akanga couldnt kunyange kubatsira pachake kure muchinjikwa. Akatarisa benzi vamwe sezvandakanga aringa benzi vamwe vari kukurukura yangu Captian, asi Handizive chii Baba akafunga Jesu pamuchinjikwa… vanozvikudza ndinofungidzira.

   Matthew 10:28
   “Regai kuva affraid vaya vanouraya muviri asi vasingagoni kuuraya mweya. Pane kuva affraid kwaiye anogona kuparadza zvose muviri nomweya mugehena.”

   • Aleishapindura

    Hi mashoko ichi here akabatira kwandiri pano muna December 2014. Ini chete akakumbira Mwari kuti ini kukanganwira uye kundibatsira kuti kuramba naye uye kana ndikazombova kuratidza Ndiye LLord handina basa kuti benzi Ndinotarisa chero Baba vangu vanodada, Ndinokudai JESU.

 3. JacobPpindura

  Ndinokutendai zvikuru nokuda this post! Zvaikurudzira zvikuru uye dzinonyevenutsa. Ndainakidzwa kunzwisisa pane zvakataurwa zvakare! Mwari akuropafadzei mose! Rumbidzai Kristu Mambo Kings Ishe wemadziShe! <3 Nokutendeseka Ndave kutamburira pamunogova. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him first a lot. If I did I wouldn't give in to lust. Ndinoziva kumuda kunyange pakudzvinyirirwa. Ndinoonga! Ndinoziva anondida! Ndinoziva anokanganwira kunyange zvivi zvangu. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. Dzimwe nguva ndinofunga nokuti ndinowana nyara. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. Saka ini kuwana kutya uye vawane kunyarara. I'm sorry I'm making such a long comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! Kristu anoregerera! I honestly think I am a bad Christian and sometimes doubt I'm saved. A mugove manjemanje chikonzero ndave kushandisa zvinodhaka uye vanga achichiva alot uye Ndinofunga vawira. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?

 4. Ritapindura

  Ini couldnt kurega misodzi yangu pandinoverenga whats rakanyorwa nekuti ndingadai ndaramba Jesu pasina zvichireva uye iam anyatsopfidza nekuti ndinoda Jesu uye ndinotenda truely muna Jesu uye Mwari uye handichazombodyizve kuramba Dzichagara kana kunyadziswa mune zvisinei. Handina kumbobvira vakanyadziswa Jesu waro kuti yakawanda vanhu kuti ndione benzi Pandinotaura nezvako belive wangu muna Mwari uye kuti ndinzwe iam dum kana chinhu uye kuti kundiita haana kuda kutaura pamusoro belive My munaJesu. Ndiko kururama Handimbofi izvozvo zvakare ndakanyengetera kuna Mwari uye Jesu forgivness uye kubva ikozvino ndichaenda kushandura uye ini wont kuramba naye zvakadaro. Ndinokudai Jesu Mwari ndinokutendai iam muKristu uye iam unozvirumbidza. Ndinokutendai Flaco uye jacobp chii imi vaviri vakanyora mwoyo wangu zvikuru. Rita

 5. Latoyah Austinpindura

  @JacobP: Handina chokwadi kana mumwe munhu akati kwenyu nokuguma mubvunzo ikoko kana kwete. zvisinei, Ndakanzwa zvakatungamirira kupindura: kuita zvinodhaka, achichiva, rudado, nezvimwewo vari tsika vanobva kwedu hweutadzi. Ndivo zvivi uye chivi, nyore, chinhu ndizvo zvinocheke ukama hwedu naMwari. Apo Jesu akafa pamuchinjikwa, Akaponesa mweya yedu. John 3:16 anouya mweya wangu. saka, iwe vanoponeswa Jakobho. zvisinei, basa Hakunzarwo b / C ikozvino tinofanira kumbirai Mutsvene kuzodzosera kuberekwa isu –sezvo Jesu akaudza Nikodhimo, tinofanira kuzvarwa patsva. Romans 12:2 anotiudza kuti kwete vafanane ino, asi kuti mushandurwe nokuvandudzwa kwepfungwa dzedu. And Galatians 5:16 anoti kana tiri kugara muMweya, isu haafaniri kuchiva kwenyama. saka, Jacob, takaponeswa; zvisinei, isu zvino tinofanira kubvumira Mwari kuti miitiro yedu yekare mutadzi, zvido, uye mindsets kuburikidza neMweya Wake– kuburikidza neShoko rake. Takachenurwa, kunatswa, akashamba naKristu (Shoko mupenyu)- nezve VaEfeso 5:25-26. Moral nyaya iri JacobP: Ehe, iwe vanoponeswa. Zvino Jesu anokuda zvakadzama. zvisinei, chivi muupenyu hwako / hwedu norudo naye munzvimbo idzi. Tinofanira kubvumira Shoko Rake kuti vavandudze pfungwa dzedu zuva nezuva uye kuti ritishandure kupinda mufananidzo Wake. Tinoda kuva vateveri vaKristu, kwete kuburikidza nezviito–kubva mumwoyo yedu. Anogona Mwari kunyatsoona iwe nzara nenyota yokururama –ita tichida zvechokwadi naYe? …Ndinovimba chaizvo ichi kunobatsira mumwe wehama dzangu kana nehanzvadzi.

 6. Kerrypindura

  Shamwari dzangu dzinodiwa Kristu,
  Ndinonamata zvinhu zvakanaka mose. Ndinofara kuona vakawanda kutaura matambudziko oupenyu uye matambudziko nezuva kukurira. Ndiri kufara kuona vamwe kukurudzira rugwaro uye vanoda kubatsira vaya vanotambura. Ndafunga pakawanda munhu anogona kushandisa apo vari boka kuti zvichida kubatsira kubudisa kusachengeteka tose mugove. Tarisai seizvi: isu tose tine kutenda gadziriro mukati tose. Kuratidza chii chaizvo “mamuri” zvinoda kushinga asi kana pava vanhu uchivachera imi nokuda “chii chinoita kuti tive nemamwe”, harisi zvechokwadi dambudziko rako. Usatya kutaura kuti kutaura kwako kunogumbura Mwari ndinoda. Ramba nyore. Hatikwanise zvose kufanana naPauro, asi tinogona kufanana Andrew. Ndava worudo, Jesu. Handina kuwana chii chinoita kwandiri norugare: Jesu! Pamwe kana vamwe kukuona norugare uye kwete kuita “guhwa” achachinja kunyange mumwe munhu. Yeuka kuti rumbidzo isu chaizvoizvo kutsvaka Jesu ', kwete Another> Kufambirana kurwa, hazvina anowana nyore. Anorega tose kufamba pamwe chete , mukurwa kurwa kwakanaka. Kuna Mwari ngaakudzwe!

 7. Joshpindura

  Izvi chaizvoizvo akandibatsira kunyanya unyengeri sezvo ndiri munyengeri saka ndiri kuedza kugadzirisa kuti. Thanks mijenya ichi

 8. Katiepindura

  @latoyah Austin zvawanyora ndezvechokwadi chaizvo! Mwari anotida uye tinoponeswa. @jacobp Asi tinofanira kutanga ukapupura nomuromo wedu zvedu kuna Kristu (izvi zvinoitwa kuburikidza nokutendeuka) uye ipapo nokurega dzedu dzakaipa (Ezekiel 14:6). Change zvikasaitika pamusoro usiku uye kupfidza nezuva / nguva ,asi kana isu kuvhura mwoyo yedu uye kuti tiri riwanikwe Mwari kwatiri kuchinja Achazviita. Ndinonamata kuti Ishe muchasangana chaipo apo uri kufamba ichi uye kuti iwe uchatanga kuvenga chivi sezvinoita Kristu. Ndinoparidza ushingi pamusoro pako kuti kana bvunzo kudzivirira Kristu achisvika kumativi zvakare uchange simba nomudzimu wake kutaura noushingi! Uye kubatsira vamwe vakakupoteredza kusvika pakuziva Kristu (unogona chokuita vakanguva apo makanga). Mwari ndiye Mwari inokosha uye haakanganisi, Zvinhu zvakanaka riripi patinofunga tiri mwari uye edza kuita pachake zvatinosarudza / muupenyu. Ndinovimba unoona ichi uye vari panzvimbo iri nani zvino. Uyewo verenga bhaibheri, Mwari akatipa mirayiridzo sei kurarama The New Testament (zvose pashure Matthew) inzvimbo huru kutanga; ngazviitike kunyura mukati uye kuwana kunzwisisa asati kutamira kune inotevera chinhu.

 9. JaniceMNewtonpindura

  Ndine kukumbira Jesu kuti ini kukanganwira , ndamuramba nzira dzinopfuura imwe nokusaziva, uchinzwa kukodzera kanganwiro kana zvisiri pamusoro zvakanaka sei ndiri, asi ropa raJesu rakadeurwa aiva zvinopfuura zvakakwana.

 10. Timmiepindura

  Thanks ichi. Ndiri nguva kutsvaka zvitsva nzira kuramba mwari uye nyaya ino aiva mubatsiri guru pakupa neni mikana mitsva ekumhura. wose “Mwari anongova mumwe musoro ngano akaberekwa yendarira zera munzanga kumbova inotibatsira kunzwisisa sei muchadenga chaizvoizvo anoshanda.” Kutaura anowana mutana pashure pechinguva. Kwenguva yakati Ini hwakakanyiwa naro pamwechete “Hapana uchapupu kunze mubhaibheri magwaro enhoroondo kuvapo kwaJesu Kristu pasinei chaizvo basa hweRoma akaita pakuchengeta zvinyorwa.” uye “Hapana munhu anofanira kudzokera kuguta vakanga vaponerwa kuti vaverengwe uye kunobhadhara. VaRoma vangadai vaida kuziva vanhu vaigara ikozvino uye vaida mutero ikoko. The rwendo kuBhetrehema riri mabhuku mudziyo yakatanga pashure chokwadi kuitira kuti Jesu’ kuberekwa nzvimbo yabuda nouprofita yapfuura. wo, vaRoma vasina zvinyorwa okuverengwa kana mitero chakadai.” asinganzwisiswi asi kunyange vaya kuneta pashure wandei gumi nevaviri nguva kudzokorora kuti vanhu vasingakwanisi kunetswa kufunga voga masekondi gumi. Saka kamwe zvakare, Ndinokutendai nokuti kupa neni nenzira itsva uye Funga zvimwe zvokugadzira kuramba kuvapo kwenyu asingaoneki denga nababa. Ini zvizere!

 11. LamarHayespindura

  Timmie : “The rwendo kuBhetrehema riri mabhuku mudziyo yakatanga pashure pezviitiko” … kwazvo ? Iwe muneizvi ? Just mubvunzo mumwe, 4 mashoko … “chii kana uri zvakaipa”.

 12. Emily Opindura

  chii kana munhu anga muKristu hwavo hwose, wakabhabhatidzwa, aona zvishamiso zvinoitika, uye saka zvikuru zvino nhema mumwe achiti “Handidi kutaura Ndiri muKristu asi ndinotenda muna yepamusoro simba”.. ndichava Mwari vakangamwirei?? kana ivo zvechokwadi vanonzwa chaityisa nezvazvo uye watendeuka?

  • Seanpindura

   Hongu achanzwa. Mwari anonzwisisa zvatinotadza. Kuti munhu chete anofanira kuva unashamed of Gospel. Mwari anotsvaka rakadzikama kukura, kwete pakarepo zvakakwana.

 13. Taurai: 6 pamusoro 3.14 – The Last Toilet Paper Roll

 14. Marshapindura

  Ndakanga Christian uye pfungwa dzangu vakatora pamusoro uko ndakatanga kufunga zvakaipa Mwari uye aifunga kuti neni iye unenge uye muchava akafunga achituma asingadi kurega saka ndakafunga zvakanga kwaari kuti anongedzere Ndakagamuchira kuenda ikoko uye akatyisidzira Mwari aparadze zvebhizimisi uye nokuzvidzora uye ipapo akaomesa mwoyo pamusoro paMwari uye rworuboshwe kutenda. Thenot Mwari kwandiri kubva mumhuri uye Jesu akati thru mushumiri kuparadzana naMwari ikozvino uye kusaguma. Ndinoda kugamuchira kwavari shure sezvo ishe upenyu asi havana kuda kutora shure ini. Help ndapota

 15. JaketaFennerpindura

  Hi vakadzi! Jesu ndiye Ishe! Jesu akatendeuka upenyu hwangu, handisisiri munhu masturbater, aricheke(nokuzvidzora kukuvadza), vachishungurudza, anovenga, uye zvose Ini asingade pachangu. Zvinotora mugove vamwe vanhu kuti kutaura pamusoro chii Ndikati, sezvinei, nokuti ini hazvina nokuti Mwari ini ndichikangamwira zvivi izvi uye handinyari kuudza munhu nokuti havana kutora chinhu kwandiri kutaura nayo uye handidi angu zvakavanzika kuva chigumbuso munhu. Ndinoda kuti vanhu kupfurira Ishe pasinei zvinotora uye mukumbire kuti zvikununure chero pazvivi uye kuti iwe uchava kuda kwaIshe! Ndatenda, Mwari nyasha dzenyu uye nyasha! nezvenyaya iyi (3 nzira kuramba Mwari) zvakandibatsira zvikuru nokuti Ndakatsvagurudza pamusoro Google pamusoro “seiko I vanobvuma Jesu zvikuru” nekuti ndinoda vanhu vazive Jesu ndiye Ishe pamusoro zvose uye ndinoda kuita zvakawanda nokuti Jehovha ndiro imwe yenzira. Handinyari Ishe uye ndichaita nokumushumira kwoupenyu kana hwangu upenyu kusvikira ini kudzoka guruva. Iva guru zuva uye ndinovimbawo this post kunobatsira munhu kunze uko! Pane simba muzita raJesu, ndatenda Ishe!

 16. NormanBerrypindura

  Achipindura Jakobho. Ndinoda kutaura uye handina rugwaro zvakanyorwa kuwanikwa kwandiri panguva ino. Asi sokuti iwe dzaparuka pakati Mutsvene uye zvinhu zvenyika ino. Handisi kumururamisa izvi ndizvo unofa venyama avaMwari rezvisikwa ruzivo zvose. Ndipo munhu akumbire Jesu chii anofanira kuita ndima rugwaro vaponeswe uye Jesu akamuudza kuti “kuramba pachako, atakure muchinjikwa , uye anonditevera.” Hanzvadzi konama, kuti rinorema! Ndinoziva kumwe mubhuku Mark Jesu akatiwo “kuti kana musingadi atakure muchinjikwa, unditevere kuti hausi kufanira ini”. Ndinonzwa sokuti kuita kuti? In yangu unofa handina. Sezvo ndakadzidza kwemagwaro uye kunzwisisa nezvorudo rwaMwari uye chibayiro akaita mukutisika uye nokubvumira nesu rusununguko rwokusarudza wekusarudza naYe uye nzira yake kana kuti kwete uye ane Mwanakomana wake kuti akararama anofa upenyu nesu kuwadzaniswa chete kuti iye achiurayiwa pamusana nguva idzodzo kana tisina kutevera Mwari, ipapo ndinotenda zvinokosha kuti nditevedzere chii Akarayira. Sezvo ndakatora mirayiridzo kubva kuna Jesu uye vakaashandisa wangu mupenyu daily I havachanzwi nedambudziko ino uye upenyu. Ndinonzwa ndine chinangwa muupenyu uye kuti ini ndiri chinokosha muupenyu huno kunyange zvingaita diki. Mwari akandikomborera kudzidza uye ndingada kutaura kuti vakadzidza kuti sayenzi ZVINOITA aratidze Musiki naMwari. Musiki ichi hakungoitwi kuitwa muviri unofa sezvo tiri kana Mwari Zvisikwa. Ngatitorei Kutarira Einstein. Zvinosuruvarisa aisagona mimba kuti mwari aigona kusika zvinhu zvose zviripo, asi Einsteins zvakabudiswa kwakaratidza kuti nyaya zvose zvakaitwa kubva simba. Energy haisi pfuma asi simba. Naizvozvo sei simba kuti inonanga ringaumbwa kupinda zvinhu uye vamwe vevaya zvinhu kuva chisikwa chipenyu. Kune uchapupu kuti pane Mwari wezvinhu zvose uye isu hatisi toga asara kutambura uye kufa nokubwinya pasina. Mwari ane zvepamusorosoro vedu. Ichi upenyu bvunzo uye tinofanira kupfuura bvunzo nemirayiridzo akatipa.

 17. Mathewpindura

  Thank you brothers and sisters for this post. Whenever I am persecuted/abused(this started happening childhood onwards) I started hating the Name JESUS. So even after born again , I am denying Him either through one of the three mentioned in the posts. Even after confession, in my heart there is hatred towards Name Jesus though I want to follow Him and love Him. I am struggling. That is why I started searching for how to acknowledge the Name Jesus or how to come out from denying Him. I saw this blog in the website. Ndinokutendai nokuti kugoverana. Can you please pray me to restore my first love to Jesus Christ and abide in His love even through body, spirit, soul and emotions so that I will not deny Him till my death or His second coming ?