A Workout kuti Rinogara

Muupenyu hwangu, Ndava vagura mwaka apo ndanga zvechokwadi chakaita kushanda kunze. Pandaiva kuchikoro Ndaingoda kuva Buff zvakakwana kufadza vasikana (ini vakakundikana). Mumwedzi ndisati muchato wangu Ndaiedza kushanda hanimunu yangu Beach muviri. mazuva aya, Ndiri kungoedza nechokwadi ndinorarama apfuura maviri angu. vavariro vangu vakatsinhanisa mumakore, asi chii haana kuchinjwa sei kuvimbika tiite idzodzo.

Zvichida uri muropa uchida kushanda kunze-danidzirai kubva kushamwari dzangu kuposita pics uye mavhidhiyo kurovedzwa kwavo poda rimwe zuva. Asi kana uri wakafanana neni, vavariro dzako kukwira uye pasi sezvinoita mbudzana pamusoro trampoline. Ko kana zvichiita basa rako kunze rwakatora nokusingaperi, Zvisinei? Ungada kuva uchida?

Basa Hard Mubayiro

Panguva Winter yeOlympic mwedzi wokupedzisira ndakanga vachishamiswa sezvo ini ndichizviona mheni nokukurumidza bobsledders uye highflying snowboarders. Ndaiororwa dzavo emitambo kunaka, asi ndakanga akatonyanya mwoyo kana Ndakafunga pamusoro akaranga nokudzidziswa anofanira kutora kuwana ikoko.

Panoperera nechimwe chiitiko apo nokukunda Vamhanyi akamira pamusoro Kumukundi wacho podiums, pamwe kunyemwerera pasi nezviso zvavo uye Medals patambo zvipfuva zvavo, vakanga vachicheka zvinobatsira avo kurovedza. Asi maererano neBhaibheri, pane mukuru orudzi kudzidzisa-kwete nokuti kurovedza muviri maturo, asi nekuti zviri zvishoma.

Kana wakambotamba nokusingaperi akanetseka Mwari anofunga pamusoro vanga vaneta dzenyu, pano Ndiyo mhinduro: Anofunga kuti ane zvinobatsira, asi zvishoma, ukoshi. Saka paunenge vachimhanya, kuita drills, uye nokusimudza masimbi, zororo mukuziva kuti chinhu chakanaka kuita. Kudzora muviri wako zvakanaka chimiro kunorumbidzwa-kunyange vakachenjera-asi zviri chete paichamuwanira imi saka kure.

Zvanzi mupositora Pauro akati kuna Timoti:

"Asi chinhu chokuita kwokusaremekedza uye mano nengano. panzvimbo, uzvirovedzere nepauMwari, chokudzidzisa muviri une shoma vanobatsirwa, asi uMwari hunobatsira pazvinhu zvose, sezvo hune vimbiso kune zvose muupenyu varipo uyewo upenyu kuuya." (1 Timothy 4:7-8)

Taigona pfupikisa pfungwa yaPauro achishanda kunze sezvizvi: Kurovedza muviri wakanaka, asi zvokunamata zviri nani. Uye izvozvo nokuti simba muviri pfupi, apo umwari husingaperi. Apo Pauro unotaura pamusoro po "kudzidzisa paumwari" Ndinofunga kuti zvinoreva kuita zvinhu kuti iwe akasimba mumudzimu. Zvinoreva kuita zvinhu izvo kuti imi kupfuura kuzvipira. Pamwe nokusimudza Bhaibheri wedu kunyange zvishoma chinodiwa pane nokusimudza ane uremu, asi kuregeredza zvinoreva tinorasikirwa kupfuura utano hwakanaka.

Nokusingaperi urinani Moment

Tose tinoziva kuti kana chinhu chinogara kwenguva refu zviri kutsanangurwa. Hakuna munhu uchatenga motokari achiziva richafa kuputsa zvinotevera mwedzi. Taizorega nani kutenga chinhu kunotora kwechinguva, nekuti tisimuke zvakawanda inivhesitimendi. Asi kana tiri saka akaverenga zvisarudzo pamusoro motokari, zvikuru sei akaverenga tinofanira kuva pamusoro mweya yedu?

Kangani Unofunga pamusoro wako isingagumi? Chokwadi, tinofanira kufunga nezvacho kupfuura zvatinoita. Hapana mubvunzo kuti tose zvedu vachararama nokusingaperi; mubvunzo ndiko kuti nokusingaperi vachafanana. Saka tinofanira kuita upfumi zvino, muchiziva kuti migumisiro hahungatongogumi.

Izvi zvinofanira nechirongwa zvatinenge kutarisa zuva nezuva. Sports zvakanaka, asi havasi zvose. simba renyu kwokunze kukupinza kukoreji, asi hazvingaswederi kukupinza Heaven. Unofanira kutarisira muviri wako zvakanaka, asi tine chinhu dzakakomba yokutarisira. How hwakanaka mweya yenyu?

How To Dzidzisai

Mwari inoita kuti tikwanise kuvaka "tsandanyama yomudzimu" kana tikarega kuenda chivi uye anofarirwa vakabata Jesu. Uye ipapo isu anotumira kuti yokurovedza muviri. Ari nenyasha akatipa shoko rake, vanhu vake, uye kunyange nzeve yake. Saka ngativerengei, ruwadzano, uye munyengetere. Vatambi vanorovedza zvakaoma nokuti vanoda kugadzirira mutambo kana machisi mberi kwavo. Vanoda kukwanisa kukwikwidzana pane mukuru pamwero.

Tose nemiedzo pakunamata, miedzo, uye hondo zuva nezuva. Uri kugadzirira? Tikapapfuura hakushandi vatambi uye hazvishandi kuvaKristu. Kuverenga Bhaibheri gore rapera hazvina kukwana kukutsigira gore rino. Tichatevera chete kuti kuburikidza yedaro refu ichi nenyasha dzaMwari, asi iye isu anogadzirira rudzi kuburikidza yedu yomudzimu muviri.

Zviri zvinobatsira kwandiri kuyeuka kuti kunyange zvakanakira kurovedza muviri havabvumirwi, zvakanakira zvokunamata vane risingagumi. On mazuva iwayo kana Handisi sokuti kunyengetera kana kuverenga Shoko raMwari, Ndinogona kuzviyeuchidza kuti abatsire hakusi duku kana kwenguva pfupi. Hazvizochengetwi chete ndibatsirei svondo rinouya, izvozvo achandibatsira inotevera upenyu. Ndizvo zvose nokukurudzirwa zvandinoda.

mugove

37 mashoko

 1. Theodorapindura

  Izvi zvechokwadi akandikomborera…!!!Wazviita!!& Mwari vakukomborere….Ndinokutendai nokuti kubvumira Jehovha kuti kukushandisa.

 2. Daniel DryIce Reyespindura

  Trip ndinokutendai ichi. Nokuti kare vhiki Ndave kutya rufu. Handizivi sei asi ndinoita. I here vaifanira kuyeuchidzwa kuti denga ndicho chakanakisisa chinhu nokusingaperi uye pasi rino haana kuwana chinhu achaita.

 3. GregBrownpindura

  Tatenda ikakuruma iri rokukurudzira! Zviri nyore kuti vamwe tive kupenga kudya utano hwakanaka uye kurovedza muviri. Asi iwe nguva yakawanda kuronga zvokudya zvenyu uye panguva yokurovedza muviri, pane munguva munamato uye kudzidza Shoko? Zviri nyore kuti zvaunokoshesa ndakavhiringidza, kunyange basa munda.

  Zvikomborero Kristu kune vose!

 4. Mattpindura

  Ndinobvumirana. Zvokunamata kugwinya / muviri zvikuru kupfuura chero mumuviri kugwinya / maekisesaizi, asi ini DZIMWEWO vanodavira kuti zvose zvinogona kuitwa panguva imwe chete pamwe. Ndinoziva pane wakanaka mutsetse pakati kushanda zvichenjerere, kushanda kunze Mwari, asi pane musiyano (kuzvitenda kana kwete). Kushanda nokuti Mwari, panyama, inosanganisira chinhu yomudzimu. Semuyenzaniso, kana uine Workout naye, iwe taura vaviri nguva nenguva kana iwe Workout pamwe. Fungidzira kana, kana iwe taura maviri, hazvisi pamusoro pombi, tsandanyama dzako, nezvimwewo. pachinzvimbo, paunotaura, taura zvichibva pamwoyo wako, uye kuwadzana umwe muna Kristu. Mumuviri kushanda vangada kuva nevakawanda kufarira vaya vari yokurovedza muviri, asi kana iwe wedzera zvokunamata chinoumba, kugwinya wako vanoenda kuti unearthly pamwero (kurudyi apo tiri kuva), kuparadzira rudo rwaKristu. VaKorose 3:17

 5. Caseypindura

  It zvinoshamisa ini sei Ishe anotaura dzakawanda dzakasiyana. Ndakanga kutorwisana mufungo “Ndinofanira kushanda kubva nhasi” asi akanga achifunga I kukundikana pane nzvimbo iri pamusoro uye pamusoro zvakare uye zvishoma kuzvinzwa unogona kutambisa nguva kana zvisiri chinhu rukuru muupenyu hwangu. Kuverenga Blog uyu chiyeuchidzo naMwari kuti iye>Ini zvino kana ini pfungwa paari uye vanorovedza zvokunamata, Ndinonzwa saka zviri nani zvikuru uye vanovimba kuti hazvina nguva yechando. Ndinofunga kugara mutano kunokosha asi ndinoziva kuti tichichera shoko rake uye vanomutsvaka tashandira zviripo zvose yechipiri muupenyu hwedu. Time naMwari haana kutambisa. Tinotenda kuti kuteerera izvo Kristu akakudana kugovana. Ndaifanira ichi. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako Trip!

 6. Donnellpindura

  Munhu uyu zvinhu rinotyisa, Ndinoda chii iwe kumiririra. Ndinofarira kudzidza kubva nedzidziso mimhanzi yako zvino bhuku rako “The Life Good”.

  WAZVIITA!

 7. MrsRondopindura

  Izvi zvakanga zvikuru. Zvinhu zviviri Ndinotarisira kuwana uye varambe gore rino asi ini kunditambudza ndiye zvikuru kupfuura vamwe. Thanks Trip, rakakodzera Blogs zvenyu zvave zvinotyisa kwazvo, uye nguva dzose kunongedzera akandidzosera Superstar.

 8. Tee-mukomanapindura

  BRO ndizvo zvandaida. Ndanga kunetseka uye kurwisa mweya yokupedzisira pezvizuva. Just vakakanganwa kunyengetera, verenga bhaibheri rangu, uye kunyange kuenda kuchechi. Uyu Muka kufona. Kubva zvino ndiri achinja muna Kristu. Ini iyeni ndakafunga Mwari achaita N refu achanditeerera nokuda upenyu hwangu vasingadi Mwari. Jesu akafira pamuchinjikwa nokuda kwangu uye ndinoziva ndiri havawanzogamuchiri pamberi uye iye akarurama uye akatendeka kukanganwira ini pazvivi zvangu.
  BRO Ndinotenda Mwari kuti upenyu hwako uye zvikuru basa iye ari kuita kuburikidza iwe. Mwari akuropafadzei chokubvuma mabasa ake.
  Gara akaropafadza mukoma wangu.

 9. LoganLongpindura

  Ndinofunga izvi zvikuru kushanda Mutsika dzedu nhasi. kakawanda zvakadini kuona vanhu panguva yokurovedza muviri kwemaawa? rwendo, Ndinoshanda panguva YMCA uye ndinoona chete vanhu zuva nezuva kweinenge awa yokushanda kubuda, asi kazhinji kupfuura kuti. Uye anowana muchifunga, Zvichida pane zvakawanda vaKristu kuti apinde kwangu Y (Tisu pakukura Indiana), saka vangani vavo vari kupedza 1-2 maawa zuva kuita vachizvirova basa romudzimu? Izvi kuhupenyu kwandiri nokuti kudaidzwa kunze ndaifanira kudzokera muna chimiro mumuviri nomumudzimu. Mazvita mukoma.

  Mwari komborera,
  Logan Long

 10. Joshpindura

  Hey,

  Iri ndiro shoko-kuti-a-mwaka. In netsika kune vakawanda munzanga Matambudziko kutarisa zvakanaka uye kuti vakomana vave vakakodzera uye 'Buff', tinogona kuti saka mukatadza zvatinofunga tinofanira kufanana, mune chii nevamwe vanotitaurira tinofanira kutarira kufanana.

  Achiti Mwari anofunga kuti vanga vaneta dzinotambura anokosha patepi, zvichienzaniswa isingagumi tinogona kupedza naMwari.

  Izvi ini nezvokuratidzwa nyaya yaDhavhidhi waanozodzwa nawo mambo Samuel 1 Samuel 16). Mwari anoti mundima 7, “Vanhu kutarisa kunze, asi Jehovha anotarisa pamwoyo.”

  Komborerwa,

  Josh

 11. MannyRuizpindura

  Chaizvoizvo zvinokurudzira Trip! Chinhu anowana ini pedyo naMwari zvechokwadi zvinondifadza ndisimbisei! Saka ndatenda murume. Ndafara chaizvo iwe. Ndinenge rambai iwe :)

 12. Liampindura

  Trip Ndiri guru kupinda kushanda kunze, asi ndine kuzviyeuchidza kuverenga this post ose neapo. Anobatsira chengeta ini achifunga chii chaizvo

 13. Brianpindura

  Wow pamwe navo blogger ndinoda zviri ichi. Ndiri Workout Buff asi pava nyore pane dzimwe nguva kuwana nguva tonotora Shoko wangu daily. ipapo Handizivi sei handina kumira kusvika nemiedzo yakaita ndinofanirwa. chiyeuchidzo Awesome. Thanks Trip

 14. gnocchipindura

  Izvi zvinokurudzira chaizvo uye chave chinhu kuti vakambova mupfungwa dzangu. handina kuverenga dzangu zuva nezuva Bhaibheri, saizvozvo, Ndingapinda nokuda 2 kana 3 mazuva pasina kuwana nekuonana neShoko raMwari…asi ikozvino ndinoziva kuti ndiri kuramba pachangu zvikomborero zvisingagumi. Zvinoreva kwazvo kwandiri kuti zvandaiverenga nhasi achandibatsira vhiki rinouya kana mwedzi unotevera. Handikwanisi kuvimba zvandakaita gore rapera, kana svondo rapera…Ndiri kushanda nokuti rangu nokusingaperi!!
  Umwari hunokosha pazvinhu zvose vimbiso kune zvose zviripo upenyu uye noupenyu kuuya!
  Thanks Trip Lee, yokusairira Mwari basa kuburikidza iwe…Imma kuverenga Shoko zvakawanda! :)

 15. Deborahpindura

  Love this post! Ndinoda maekisesaizi & Ndinoda Mwari asi ndinoziva kuti vanokodzera here rangu pakunamata pakutanga yangu.

  <3

 16. Ngosapindura

  kuti akanga zvikuru mashoko Trip, Handina nguva dzose here kana kushanda kunze kwakaipa kana kwete kana kungoti zvisingakoshi. Ongororo Your paachabvisa mhepo pamusoro mumwe. Thanx, chengeta BRAGING BRO!!