ແລະບໍ່ມີສິ່ງມີຊີວິດໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກສາຍຕາຂອງພຣະອົງ

ແລະບໍ່ມີສິ່ງມີຊີວິດໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກສາຍຕາຂອງເຂົາ, ແຕ່ທັງຫມົດແມ່ນ naked ແລະສໍາຜັດກັບດວງຕາຂອງເຂົາທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ບັນຊີ.

ເຮັບເຣີ 4:13