र कुनै जन्तु उहाँको दृष्टि बाट लुकेको छ

र कुनै प्राणीलाई आफ्नो दृष्टि देखि लुकेको छ, तर सबै नाङ्गो र हामी खाता दिन पर्छ जसलाई उसलाई आँखा उजागर गर्दै छन्.

हिब्रू 4:13