Và Không Creature là ẩn danh Từ Sight của ông

Và không có sinh vật nào được giấu kín tầm nhìn của mình, nhưng tất cả đều trần truồng và tiếp xúc với con mắt của ông mà chúng ta phải cung cấp cho tài khoản.

Do Thái 4:13