Akavaka kuzvikudza Pt. 1

Hapana anoda zita droppers. Munoziva ani ndiri kutaura pamusoro. vanhu vaya vanoda kuziva kuti vazive vanhu kuti ungangodaro uchida kuziva. Pandinofunga "namedropper,"Pane imwe Guy kuti pakarepo anouya mupfungwa. Handina chete akamuchingamidza tsama nguva, asi nguva dzose vatataura, hafu yedu kukurukura unobviswa chete nezita madonhwe nemaune.

Anoziva vanoverengeka "guru nguva" vanhu vakanaka, uye ane musoro anokwanisa vanoverevedza mazita avo munzvimbo chero kukurukura. Heuno muenzaniso. ndinoti, "Aaa murume, inguvai?"Mhinduro yake: "Oh, zviri pamusoro masikati. kunondiyeuchidza iyoyo Ndairidza putt putt pamwe Michael Jackson masikati kuParis. "Shoko?

chokwadi, zviri kwete zita droppers kuti irk isu zvazvo. Zvinoita vanhu pemapani vakawanda. Isu kuneta kunzwa akura varume Vanovhaira pamusoro kwavo chikoro nhabvu mazuva (inguva aenderere mberi, changamire). We kuneta shamwari dzedu ropafadzo kuti vawane nzira yakati tweet pamusoro kunzvimbo dzose zvekumwe vanoshanyira. Uye hatina mwoyo murefu zvikuru vanhu zvakadzama kwatiri ose chinhu chinodhura zvavanenge vatenga (kutoti vari rap, ehe saizvozvo). Kana zviri pakavanda kuzvikudza pamusoro ani munoziva, kana unashamedly Zvairatidza zvose pezvaunoita, kuzvikudza handiye inotonhora.

Regai kuzvikudza

Zvichitaurwa zviri nyore, kuti vhaira ndiko kuti "kutaura uchitaura." Uye tose kunge mhosva izvozvo pane imwe nguva. Zvinogara chinokurwadzai ziso rwakapetwa apo vamwe kuzviita - saka nei vachiri tinotora chikamu mairi isu?

Kuzvitutumadza chinoitika kana uine chimwe chinhu (kana kuita chimwe chinhu) saka zvinoshamisa kuti unofunga wose anofanira kuziva nezvazvo. Uye kwete chete kuita vanofanira kuziva nezvazvo, vanofanira kuziva kuti zvikuru muri nokuva (kana kuita) naro. Kana tiri tizviongorore, isu zita donhwe uye anozvininipisa vhaira kushamwari dzedu nokuti tinofunga kuti kunotiita kutarisa zvakanaka. Uye ndizvo chaizvo nei zvakaipa.

Dambudziko harisi kuti zvauri kuzvikudza pamusoro hakusi kukuru. Zvingava. Zvinozonetsa kuti mugumo chinangwa hachisi zvikuru. Chinhu chaunoita nokuda kukudzwa chivi.

Rugwaro anotaura runako zvakasimba pamusoro vanotaura vachizvirumbidza mhando ichi. Mumwe muenzaniso uri 1 Corinthians 4:7, umo Pauro anobvunza, "Chii une chausina kugamuchira? Uye kana wanga kuzvigamuchira, nei uchizvirumbidza sokunge kuti haana?"Ari rinonyanya achiti, "Zvose zvaunazvo wakapiwa kwamuri. Saka nei imi pemapani kana mose kwaiva kugamuchira chipo?"

Mumwe okuzvikudza shoko isu kutaura ndiro bara kunangidzirwa zvakananga pane Musiki wedu. Zvose zvakanaka zvinobva kwaari, izvo zvinoreva hapana wedu anogona kutora chikwereti nokuti. All kubwinya Yose ndorwevaya Mwari, asi tiri kuramba ndichiedza kuita kuti vamwe pachedu. In rokudzidza nyika, kutora chikwereti nemumwe basa anonzi plagiarism. Munyika chaiyo, zviri kunzi kuzvitutumadza.

Tanga kuzvikudza

Zvakanaka zvatopera ipapo, rudyi? Never, nokusingaperi kUZVIKUDZA!

Handifungi kuti zvikuru kuti nyore. Kwete chete ita Ndinofunga unofanira angazvikudza dzimwe nguva, Ndinofunga kuti chii rawakasikwa kuita. Regai nditsanangure.

yeuka, Mudzi kuzvitutumadza ari kufunga chinhu zvaunazvo zvokuti zvinoshamisa kuti munhu wose anofanira kuziva nezvazvo. Vaya wabatwa vakadzikinurwa naJesu vane chimwe chinhu chokuzvikudza nacho - Mwari pachake. Kana tinoziva Mwari, isu icharidzwa tinofanira saka kure naye kuti tinonzwa tichida kuparidzira kunaka kwake vamwe (1 Pet. 2:9). Iye kukuru kuti tirambe tiri. Jeremiah 9:23-24 anogumisa zvakanaka.

Zvanzi naJehovha:
"Ngaarege akachenjera kuzvikudza uchenjeri hwake
kana murume akasimba kuzvikudza kwesimba rake
kana mupfumi kuzvikudza kwepfuma yake,
asi ngaagare anozvirumbidza pamusoro ichi:
kuti anonzwisisa uye anoziva ini,
kuti ndini Jehovha, Anotenda mutsa,
kururamisira nokururama panyika,
nekuti izvi ndinofarira,"
ndizvo zvinotaura Jehovha.

Kana uchiziva Mwari, Ndinoda kuti uzvikudze. Asi kana muchidaro, usarega kuva dzako njere, kana dzako simba, kana dzako fuma. pachinzvimbo, kudada Yake. Ngaazvirumbidze muna chokuti unoziva Mumwe nouchenjeri hwakakwana, simba-simba rose, uye haana kugumira nefuma yenyasha. Pane kushandisa mashoko enyu kuwana yako mbiri, kuzvishandisa kushamisira Wake.

The Universe rakafanana kuratidzwa nyaya Mwari akudzwe. The Earth akasikwa kuratidza simba rake. Miti dzakaumbwa kuti vanoshandisa runako rwake. Animals vakanga akarigadzirira kuratidza ukuru hwake. Uye newe? Iwe vakavakwa kuzvikudza paari. Saka kana iwe Ichidonhera zita, ngazviitwe Wake.

mugove

41 mashoko

 1. Erinpindura

  ichi yakanyorwa zvakanaka. anoita zvikuru pfungwa. Ndinoda kureba uyewo. kukuru pamusoro vanoenda. havagoni kumirira kuverenga zvakawanda, rwendo.

 2. Justin Humphreypindura

  Thanks Trip. Ichi zvechokwadi yakanaka pfungwa. kubudirira kwedu pachedu zvichienzaniswa haana kupedza nyasha dzaMwari maturo. Ngatitaurei kutanga kuzvikudza pamusoro Ishe wedu uye Muponesi!

 3. Jaypindura

  Hey Trip!!!

  Ndine chinhu huru kugoverana nemi!! saka, I vanotevera izvi zviviri 18 gore VaKristu kare YouTube, Instagram&Twitter uye MWEDZI uye mazuva maviri apfuura, vakati kuti vakaudzwa naMwari kuti kusiya NC uye kuenda Los Angeles. Vakasvika zuro!!!! ANOPFUURA PART?!! Vakasiya NC ne gumi madhora, munhu musana rongedza uye kutenda kwavo uye akatanga KUFAMBA!!! Munziramo, vakapiwa bikes, ipapo chikafu, fukidza, Vatasvi &mari kuti vabatsire parwendo rwavo. Uye havana kunyange kurikumbira!!!!! Vanhu chete kukwira kwavari uye kupa. Kufanana vaikwanisa kuona mudzimu waMwari zvose pamusoro pavo!! Ivo akanyora vids parwendo YouTube ndokuisa mapikicha pamusoro Instagram uye tirambe pamusoro Twitter dzavo uyewo zvevakomana. YouTube wavo harina yoku- pavhiki asi vachiri zvinoshamisa zvenyu vaiita ipapo kubva rose rwendo ivo dzifambirane Twitter dzavo uye Instagram akapotsa RUGWARO. Just aida kuparadzira ichi newe here zvokuti vakaparadzira ichi nhau huru Faith. Pamwe unogona kunyange kuwana vaaisangana navo uye EDZA MWEYA HWAVO. Varume awa Legit. Amazing zvipupuriro. Anorega pakuparadzira mashoko akanaka!

  dzavo YouTube: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe

  dzavo Instagram: Livin4Christ4Lyfe

  dzavo Twitter: Liv4Christ4Lyfe

  Ngariropafadzwe mukoma!! Izvi zvakawedzera kutenda wangu tariro nayo anowedzera Iwewo!!

 4. Ben Sudderth IIIpindura

  Ndainakidzwa nokuverenga Blog renyu. Zvakanga dzinonakidza uye nyore kunzwisisa. Anoteerera kuita kwako kuita!

  Nakidzwa Zvikomborero vaMwari

  Ben Sudderth III
  News4Christ

 5. David Gainespindura

  Hongu sevana vaMwari tiri akavaka kuzvikudza pamusoro simba rake rinotyisa, rudo, tsitsi uye kunyanya nyasha dzake. Ishe anoti, Kana munhu anozvirumbidza nekumuita Anozvirumbidza muna Ishe. Shoko Swag rinoreva kuti kuzvirumbidza kana kuzvikudza inova nokuzvikudza chinhu kuita kana iwe kuti zvose pamusoro pako. Kana totaura swag, nyika anogadza mureza, vanoudza vanhu whats zvinenge kana chii akadzikama kana kwete. Kuva muKristu hakusi chinonyanya kufarirwa chinhu kuti munzanga mazuva ano, asi zvirokwazvo ndiro rinokosha. SomuKristu rakapedzeredzwa kuti tive swag, yakanakisisa swag, uye Ndiko mumwe Swagg Vakazvipira izvo kunongoreva kuzvirumbidza muna Jehovha Mwari. In kufamba kwedu, hurukuro yedu, uye kuburikidza nziyo dzedu tichizvikudza uye vhaira Ishe Jesu Kristu, nokuti tava zvibereko Grace Rake nemuchinjikwa uye ndiko kuti upenyu hwedu basa kukunda mamwe mweya kuburikidza nokuparidza Gospel kwenyasha.

 6. Sarahpindura

  Absolutely kubvumirana nemi! Handina kumbofunga yokuva “akavaka kuzvikudza” asi iwe zvechokwadi ndigutsikane. Ini kwazvo nokurava kunyora kwako. Kusimba anotokonya pfungwa asi mwero nokukurudzira. Perfect akavhenganiswa vaviri!! Thanks yekunyora.

 7. KARLONBURKETTpindura

  “Isu kuneta kunzwa akura varume Vanovhaira pamusoro kwavo chikoro nhabvu mazuva (inguva aenderere mberi, changamire).” #Preeeach!

 8. KGRANTpindura

  I mahwekwe ino uye mukomana, Ndinonzwa yakakurudzira. Saka zvikuru kufungisisa mashoko aya. Ndicho zvose sekurudziro uye vanofanira kuongorora pachake uye vavariro. Mbiri kuna Mwari kukupa chipo kunyora ichi!!!

 9. Langstonpindura

  Awesome romukova, rwendo! Ndinoda ichi. Very kukurudzirwa ikozvino. Ndinokutendai nokuti kuteerera uye tichibvumira Mwari vanotaura kuburikidza iwe!

 10. Jamespindura

  Zvikuru kuona Trip achiri kutaura chokwadi kunyange kana chiri unosvikirwa zvakasiyana pane mumhanzi. Kuti chaiva iverengwe kukuru, Ndinotarisira kunzwa zvakawanda nezvazvo. Mwari vakukomborere, rwendo.

 11. broChrispindura

  Great pfungwa wakatsamwiswa verenga Mr. rwendo. Vakawanda vanogona kutora izvi mwoyo, uye ikozvino kupinda tsika. Rambai kushandisa zvipo Mwari akupa, iyo zvino zvinosanganisira kuva munyori akanaka kwazvo, uye kuramba kugovana shoko vaya zvipo… zviri richisvika kupfuura iwe unenge anombofa. Mwari komborera, #JesusIsKing

 12. PhillipHolyApostleMurphypindura

  mashoko Very zvakanaka… Blessed kunzwa Ishe wedu kutaura kuburikidza… Mwari wedu mukuru!!!! Mwari wedu wakanaka!!!! Iye unotyisa kwazvo!!!

 13. IsaacDpindura

  Iri raiva nyaya huru, zvakanyorwa zvakanaka, uye ini chaizvo aida okuteerera zvinoriumba iwe pazviri. Ndinokutendai changamire yokuitawo ichi.

 14. dombo shorapindura

  Ndinowanzofunga izvi; vhaira. Ndicho zvakawanda zvakaita kuzvikudza tichengete pamusoro akanyevenutsa mwoyo yedu. Nokuda kwechikonzero achipa Mwari rukudzo pamberi vasiri vatendi Zvingava zvakaoma asi chete nokuda kwokuzvikudza.
  Recently I scored yakakwirira chaizvo pandakaona kuzodzosera akatora ASVAB. Ndakafara zvikuru nokuti ndaiziva Mwari akanga akandibatsira kuzviita. nyasha dzake raiva chii akandipa kuti zvibodzwa uye zivo akaisa mandiri yakandibatsira kunzwisisa kwemasvomhu equations handina kugona kunzwisisa pamberi. Asi kana ndaisvika kuti chikwata changu ndakaudza vose chii Ndine nomufaro asi gare gare ndakanzwa mhosva nokuti Ndaiziva chete akaudza avo ndaiziva vaiva vatendi kuti aiva Mwari zvose. Vasingatendi Handina akaudza uchapupu hwangu.
  Ndinoita ushumiri mujeri musi weSvondo uye Hazvitsananguriki nekuti kana ndiri pamberi pavo ndaigona hanya zvishoma kana ivo vanofunga ndiri mupengo zvino kana ndiri kubasa kashoma kuuya zita. Munhu wose anoziva Ndiri muKristu asi hapana kana zano sei Ndiye zvose zviri mupfungwa dzangu 24/7.
  Ndinenge kushandira ichi. Thanks chokuita.

 15. Alejandropindura

  rwendo , Mwari Bless iwe murume !
  Izvi zvaidiwa sechiyeuchidzo uye nokuda kuti Ndinokutendai, kubvumira Mwari kushandisa kuti vashumire. We vakashinga kuva chinhu chakanakisisa kuzvikudza pamusoro.

 16. BrantPhelpspindura

  Ndizvo zvinhu zvakanaka, rwendo… Zvose zvatiinazvo wakapiwa kwatiri Musiki Mutsindo uye Awesome Mwari uyo zviripo kuzvikudza pamusoro!

 17. Isaacpindura

  Ndiri saka vakashamiswa nzira imi Inter-vakarondedzera akwegura uye itsva testatment kutibatsira kunzwisisa zvakaipira braging kuzvivimba!! Uyu kufemera wako achangodarika njanji “Zvinodhura Mwari wangu”???

  Ndinoda mimhanzi yako Hakozi yaro saka akakodzera!! Mwari vakukomborere!! Ramba wakadaro rakanaka!!

 18. Jaypindura

  Rangarirai VaKristu pokugara ndakakuudzai vakomana pamusoro? Vanoda kubatsirwa.. Chero rubatsiro kwaizova vakomana huru. Mwari achapa asi kunyange Jesu aisagona kuita mabasa apo pakanga pasina kutenda. Munhu wose LA ari vasafuratire nemhaka yokushayiwa kwavo kutenda. Anorega kutsigira umambo uye kupa zvatinogona. Havaiti mumhanzi uye Mweya chaizvoizvo akataura mashoko avo. Anorega kupararira kuti zvakanaka! Tinoita izvi nokuti umambo y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Anorega kubatsira hama. Ndinokudai mese.

 19. Taurai: Trip Lee • Akavaka kuzvikudza Pt. 2

 20. Taurai: Trip Lee • Vanovhaira Wallpaper

 21. Terencepindura

  simba! Makaputsanya ichi pasi muumwe. uchenjeri zvikuru kuti jaya. Ndiri kunyengetera uye iwe nemhuri yako. zvipo zvenyu ndichakuita nzvimbo iwe. Chete kuti chii Mwari akadana uite, une Oil, Mweya wake Mutsvene. Rugare uye kubudirira kwamuri (Shilom)!