ධාවනය

මෙන්න, මම සැන් ඩියාගෝ හි මේ වසර මුල දේශනාවකට සිට ඇතැම් වීඩීයෝ තියෙන්නේ. මෙවර එම සමුළුවෙහි තේමාව "හේතු විය”, ඒ නිසා මම රෝම මත දේශනා කිරීමට තීරණය කළා 12:1-2. කුමක්ද, එය "පිළිබිඹු කර ඇදහිලිවන්තයා සඳහා වගේද?” මගේ ප්රධාන කරුණු ඇදහිලිවන්තයා කළ යුතු බව විය ...

1. මර්සි පිළිබිඹු කර

2. නමස්කාරය ධාවනය කළ

3. මුළුමනින්ම වෙනස් කළ

එහි ප්රයෝජනවත් බලාපොරොත්තු!

කොටස්

10 අදහස්

  1. Janna Howardපිලිතුරු

    Trip Lee you are an anointed preacher, God definitely gave you a gift. Praise God for our anointed and humble brother in Christ! Thank you for preaching and teaching the word. Your point onIts not just me and Jesus we are a family,” was just what i needed to hear. ඔබට ස්තුතියි. Live out your gift brother, we are praying for you!

  2. Dria Elleohveeපිලිතුරු

    Thank you soo much Sir. This really helped me like seriously I was just praying to God that He just give me a breakthrough of so sort or show me something. For the past couple of days I can honestly say that I’ve been feelin madd depressed; not wanting to get out of bed to go to class, when I go to church I don’t feel up to it and whatnot but this morning I woke up and felt refreshed and had a great day in class then I came home and saw your video. I never even knew you had a blog.
    I thank God for your ministry. I need to get you in my community, to my church or something.
    ස්තූතියි, much love!!