Txoj Moo Zoo Coalition Video

Tsis ntev los no Txoj Moo Zoo Coalition video ntawm Eric Mason, Lecrae, thiab kuv tham txog dub folks thiab “reformed” theology