Mừng Coalition video

Gần đây Phúc Âm Liên minh video của Eric Mason, Lecrae, và tôi thảo luận folks đen “cải cách” khoa thần học