ហបត្រគាកនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស៊ីន

នេះជាផ្នែកមួយនៃការសំភាសន៍ខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងការ បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ. ខ្ញុំនឹងប្រកាសផ្នែកផ្សេងទៀតដែលជាអគ្គនាយកដាក់ឱ្យពួកគេឡើង

ហបត្រគាកនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស៊ីន ពី បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ នៅលើ វីមេអូ.

ការចែករំលែក

2 យោបល់