ഓഹരികളും

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ

  1. മിഷേൽമറുപടി

    ആശാവഹമായ ഈ വീഡിയോ നന്ദി. അതിനാൽ അവിശ്വസനീയമായ ശുശ്രൂഷ തന്റെ മഹത്വം അവരുടെ ദൈവം നൽകിയ താലന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രാർഥിക്കുകയും!

  2. പ. ലിൻ ഓറിയന്റെമറുപടി

    എന്ത്?! ഇതുവരെ ആരും ശുപാർശ ചെയ്തു? എന്നെ മാത്രം പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെയ്യട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ മനുഷ്യൻ.