ఎలా దేవుని దృష్టికి మేము రైటియస్ ఆర్?

దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులమి ఉన్నాయి? ఇది క్రీస్తు పాపినని దీనిలో అదే సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఉంది. అతను ఒక పద్ధతిలో మా స్థానంలో భావించింది కోసం, అతను మా గదిలో ఒక క్రిమినల్ చెయ్యదగిన, మరియు ఒక పాపి వంటి వ్యవహరించవలసిన ఉండవచ్చు, తన సొంత నేరాలకు, కానీ ఇతరుల వారికి, వంటి అంతవరకు అతను ప్రతి తప్పు నుండి స్వచ్ఛమైన మరియు మినహాయింపు, మరియు మాకు గురికావడమే అని శిక్ష భరిస్తున్నారు ఉండవచ్చు- కాదు తనే. ఇది అదే పద్ధతిలో ఉంది, తప్పకుండా, మేము అతనికి ఇప్పుడు న్యాయంగా అని- మా సొంత రచనలు ద్వారా దేవుని న్యాయం మా రెండరింగ్ సంతృప్తి సంబంధించి, కానీ మేము క్రీస్తు నీతిని తో కనెక్షన్ లో చేసుకునేది ఎందుకంటే, మేము విశ్వాసం ద్వారా చాలు ఇది, మాది యగునట్లు.

జాన్ కాల్విన్

నెమ్మదిగా ఈ చదివి అది మునిగిపోతుంది మీకీ! నా సందేశం సిద్ధమవుతున్న సమయంలో నేను ఈ కోట్ అంతటా వచ్చింది 2 కొరింథీయులకు 5:18-21 క్యాంపస్ ఔట్రీచ్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కోసం. మంచి సరుకు

షేర్లు

1 వ్యాఖ్య

  1. Mary Gayleప్రత్యుత్తరం

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)