Hoe De Homoseksualiteit Debate Moat Go

Poerbêst post út Trevin Wax. Wy kinne allegearre leare út dizze genedich, bibelske, barmhertige oanpak

http://bit.ly/oWNTno