ວິທີການໂຕ້ວາທີໂສເພນີຄວນໄປ

ຕອບທີ່ດີເລີດຈາກ Trevin Wax. ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກ gracious ນີ້, ໃນພຣະຄໍາພີ, ວິທີການເຫັນອົກເຫັນໃຈ

http://bit.ly/oWNTno