ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សយន្ត

“ជីវិត​ដ៏​ល្អ” ធ្លាក់ចុះនៅខែមេសា 10. ទទួលបាន “មនុស្សយន្ត” មិនគិតថ្លៃ នៅទីនេះ