ડેમન્સ ભગવાન

અહીં રેલે માં સમિટ ચર્ચ ખાતે મારા તાજેતરના સર્મન વિડિઓ, NC. હું માર્ક પર ઉપદેશ 5:1-20 શક્તિ વિશે, સત્તા, અને ઈસુ દયા. હું આશા છે કે તે તમને પ્રોત્સાહન છે

શેર્સની

6 ટિપ્પણીઓ

  1. Aaron j Robinsonજવાબ

    ટ્રીપ,
    Being a Detroit Youth Pastor, and urban evangelist, you have been in my top 3 artist list since your debut. But watching this raises my bar of respect for you far beyond an artist. સાચે જ, you are a minister of the Gospel!

    Keep Preaching & Reaching!

  2. Sandi Staleyજવાબ

    ભાઈ, can I just tell you I love you in the LORD? I just heard about you tonight by following a link to your song Beautiful Life, posted by Ryan Bomberger on LifeNews.com, and I am so excited to see the LORD using you! May He bless you (and your new family!) abundantly as you continue to minister to those He came to seek and to save.