භූතයන් ස්වාමීන්

මෙන්න රැලේහි රාජ්ය නායක සමුළුව දේවස්ථානයේ දී මගේ මෑත ධර්ම දේශනය සිට වීඩියෝ තියෙන්නේ, එන්.සී.. මම මාර්ක් මත දේශනා 5:1-20 බලය ගැන, අධිකාරිය, හා යේසුස් දයාව. මම එය ඔබට දිරිගැන්වීමක් කියල

කොටස්

6 අදහස්

  1. Aaron j Robinsonපිලිතුරු

    සංචාරය,
    Being a Detroit Youth Pastor, and urban evangelist, you have been in my top 3 artist list since your debut. But watching this raises my bar of respect for you far beyond an artist. සැබැවින්, you are a minister of the Gospel!

    Keep Preaching & Reaching!

  2. Sandi Staleyපිලිතුරු

    සහෝදරයා, can I just tell you I love you in the LORD? I just heard about you tonight by following a link to your song Beautiful Life, posted by Ryan Bomberger on LifeNews.com, and I am so excited to see the LORD using you! May He bless you (and your new family!) abundantly as you continue to minister to those He came to seek and to save.