مرد تا ویدئو

این سپتامبر ما یک فیلم کوتاه و آلبوم به نام آزاد “مرد” برای به چالش کشیدن مردان جوان به مردان. در اینجا یک ویدیو موسیقی برای این “مرد تا سرود.” شما می توانید فیلم کوتاه و آلبوم خرید اینجا