මිනිසා දක්වා වීඩියෝ

මෙම සැප්තැම්බර් අප හඳුන්වන කෙටි චිත්රපට හා ගීත ඇල්බමය නිකුත් “මිනිසා දක්වා” මිනිසුන් ලෙස තරුණ අභියෝග කිරීමට. මෙන්න සඳහා සංගීත වීඩියෝව තියෙන්නේ “මිනිසා දක්වා ගීය.” ඔබ කෙටි චිත්රපට හා ගීත ඇල්බමය මිලදී ගත හැකිය මෙහි