ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು

ಬೈಬಲಿನ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ರಿಂದ ದೇವರ ಬಯಸಿ ಮೇಲೆ ವಿಮಿಯೋನಲ್ಲಿನ.

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಯಸಿ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿದೆ