Một cuộc đời: Chia sẻ nó

Một vài tuần trước đây, Tôi đã nói chuyện tại Hội nghị Quốc gia Campus Outreach về trách nhiệm của mỗi người tín hữu để truyền giáo. văn bản của tôi là 2 Corinthians 5:18-21. Dưới đây là đoạn video từ phiên.

Một cuộc đời | Chia sẻ nó – Lee chuyến đi từ Campus Outreach trên Vimeo.

Nếu bạn quan tâm, đây là video từ một cuộc thảo luận tôi là một phần của cũng. Các cuộc thảo luận là về chức vụ trong khuôn viên trường, nhà thờ địa phương, Ủy ban lớn, vv:

mục tử Bảng điều chỉnh từ Campus Outreach trên Vimeo.

Thêm, Tôi khuyên bạn hãy kiểm tra tất cả các phương tiện truyền thông khác from the conference. Có tấn giảng dạy tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm được khai trí.

CỔ PHẦN

5 Comments

  1. Jessica Dunsontrả lời

    Thank you for sharing this message. I needed a confirmation from God about sharing His gospel with others at my own University and I received it through this message. I truly needed this. Chúa phù hộ.