Onyada Kulankhula ndi Ulemerero wa Mulungu

Introduction

Ndimkonda ana. Chimodzi mwa zifukwa Ndimkonda ana ndi chifukwa akutionetsa tokha. Iwo ali ngati kalirole pang'ono. Ndiroleni ine ndikuuzeni inu chimene ine ndikutanthauza. Kids ndi wokongola kwambiri zonse za mavuto omwewo tili, koma mavuto amene ali basi kwambiri zoonekeratu kwambiri chifukwa sindikudziwa momwe kuwabisa yet. Iyi ndi bwino achinyamata kuchita zinthu zimene iwo sakuyenera kuchita.

Kodi munamuonapo mwana kukhudza chinachake iwo sanafunike kukhudza? Iwo kuti ndione ngati inu mukuyang'ana. Iwo sindikusamala ngati mwana wina akuyang'ana; iwo safuna akuluakulu kapena makolo kuona. N'chifukwa chiyani iwo amachita izo, Komabe? Chifukwa iwo akudziwa inu kuyang'anira, ndipo sindikufuna kudziwa chifukwa ndikudziwa ndinu munthu ali ndi mlandu ndi.

Akuluakulu njira yomweyo. Kawirikawiri ife tiri Chabwino ndi kuchita zinthu ife ayenera kuchita, malingana ngati munthuyo ife adzayankha kwa si tikupeza. Inu okondwa mofulumira mpaka inu mukuona apolisi patsogolo. Mwina ndife okondwa kuti asiye ntchito ya bola ngati bwana wathu si tikupeza. Mwinamwake ena a ife amaonera mayeso malingana ngati pulofesa sichitipeza ife. Sitikudziwa zambiri kaya anthu ndikudziwa ife kuchita chinachake cholakwika, pokhapokha ndi ulamuliro ife adzayankha kwa.

mu 1 Samuel 2, Hannah akupemphera poyankha kubadwa kwa mwana wake Samuel. Ndipo mu pemphero, iye anachenjeza anthu ena kuti tchimo limodzi lokha, chifukwa Woweruza wawo akuwaona. Tembenuzani ndi ine 1 Samuel mutu 2, ndime 3.

Musakhale akuyankhula kwambiri monyadira kapena tiyeni pakamwa pako kulankhula N'chimodzimodzinso, pakuti Yehova ndiye Mulungu amene adziwa, ndi iye zochita tikakumana.
(1 Samuel 2:3)

M'lembali, Hannah amaticenjeza kulankhula wonyada, chifukwa Mulungu adzapeza ndi Iye muigwire ife chifukwa cha izo. Ndicho chimene ine ndikuganiza mfundo yaikulu ya ndime ili ndi: Ngati mulankhula monyadira, inu muyenera kuyankha kwa Mulungu chifukwa.

Tikhoza kuyesedwa kuganiza mawu athu wonyada sindiri kanthu kwambiri. Koma ngati mukuganiza mawu anu wonyada ziribe kanthu, Ine ndikuwopa kuti inu. Iwo ayenera kanthu kwa inu, chifukwa wofunika kwa Mulungu, ndipo Iye ali Mmodzi muyenera kuyankha. Ife sitikhala potsiriza kuyankha kwa makolo athu, kapena anzathu, kapena abusa athu, koma kwa Mulungu.

Poganizira, Ine ndikufuna kufunsa mafunso angapo kumvetsa lemba bwino.

funso 1: Kodi kumatanthauza Kambiranani monyadira?

Kumatanthauza ntchito mawu anu anatamanda nokha.

Background

Tsopano ambiri ife tingaganize mawu modzitukumula monga chabe basi kudzitama za kudabwitsa tili, koma pali njira zambiri kulankhula monyadira. Ndipo ine ndikuganiza mmodzi mwa zimene Hannah akuganiza ndi zimene taona m'chaputala 1.

Hannah anali mkazi wa munthu wina dzina lake Elikana. Iye sanali mkazi wake yekha kuti. Iye anali mkazi mmodzi wina dzina lake Penina. Penina anali ndi ana, Hana anali wosabereka. Ndipo Penina kodi kwenikweni kudzatonza Hannah za izo. Ndipo chifukwa cha vuto lakeli ndipo izi Hannah kutsutsa udawawa ndipo anali kulira.

Ine ndikuganiza Penina ndi chitsanzo cha mawu wonyada Hannah amaticenjeza. Penina anali osati pofotokoza mfundo yakuti iye anali ana. Iye sanali mongoyesa kukumbutsa Hannah mfundo. Iye anali kutsutsa kwake, kudzitamanda pa iye, akundizunza wake.

Izo zikumveka ngati iye kukhala zikutanthauza. bwanji kulankhula monyadira? Chabwino izo zikuwoneka ngati Penina anali kugwiritsa ntchito njira kunena yekha pa Hannah. Zikuoneka ngati iye poganiza kuti pena zimakhudza wake wa ana chinamupangitsa kuposa Hannah, amene sanali owona. Lemba limanena momveka bwino kuti ana ndi mphatso yochokera kwa Yehova. Penina anali kuyankhula monyadira, ndipo iye adzayankha kwa Mulungu chifukwa.

Njira timakambirana monyadira

Ngati timazindikira kapena ayi, tonse kulankhula monyadira kulankhula ndi kudzikuza mu zosiyanasiyana:

1. Chodziŵikiratu njira ndi modzitamandira ndi zinthu zimene wathu. Nthawizina ife sitingakhoze kudikira kuuza ena zimene tili ndi chimene ife chakwaniritsidwa. Koma ife si kutamanda Mulungu chifukwa; Cholinga cha kudzipereka kuyang'ana bwino. I mwagwira ndekha zimenezi nthawi zambiri. Mwina kukumana ndi mnzake wakale ndipo amandifunsa ndachita. Ine ndikhoza kunena rapping, koma ine kulibwino amatchula mphoto kapena zochita zina.

2. Kapena mmene zinthu tikunena za ena? Nthawizina ife mabodza ena. Tikufuna kujambula iwo mu kuwala zoipa, kotero ife kuyang'ana zabwino. Mwina pa ntchito timawauza kuti makamaka co-wantchito wokongola aulesi, kuti anthu adzaona kusiyana inu awiri. Kapena mwina m'malo ndi wachisomo ndi ena, ife tiri odzilungamitsa. Ife tikuima monga woweruza iwo, chifukwa kumatipangitsa kumva bwino bwanji zinthu zimene wathu wauzimu. Kuti ndi wonyada kulankhula.

3. Kapena nthawi zina pamene ife zabwino. Mwinamwake ndi umboni pa Lamlungu usiku. Izo zikhoza kukhala nkhani yosangalatsa za ntchito ya Mulungu mu moyo mnzake, koma zolinga zanu zikhoza kukhala ulemerero wanu m'malo Mulungu. Kapena kulola munthu wina mwakhala kuwapempherera iwo. Kapena kuphunzitsa Sunday School kalasi. Ngakhale zinthu zabwino ayenera kunyadira kulankhula ngati cholinga chanu ndi kumukweza nokha.

Zitsanzo za izi ndi zoonekeratu kuposa ena. Kotero kodi mukudziwa ngati? Chimene chimatisiyanitsa kulankhula kunyada kwa kunena zoona? Kulankhula monyadira ndi pamene inu musati kuvomereza Mulungu amene ali yekha ndi woyenera ulemerero, mu mtima kapena mawu okha. Ndipo tinali, timaona ulemerero wa Mulungu.

mawu anu kuvomereza Mulungu, Koma kodi mtima wanu? anthu ena sangathe kuuza kusiyana, koma Hannah limatikumbutsa kuti Yehova ndi Mulungu amene adziwa. Ndipo ngati mawu athu anatamanda tokha, ife adzayankha kwa Iye chifukwa.

M'lembali Hannah limatiuza kulankhula monyadira, ndiyeno iye amatiuza chifukwa: chifukwa Yehova ndiye Mulungu amene akudziwa ndi akulemera ntchito.

funso 2: N'chifukwa Chiyani kuyankha kwa Mulungu Kulankhula Chathu?

Chifukwa ndi kuukira ulemerero Wake.

Ngati munthu mmodzi yekha pa mawu awiri otsiriza zinalili, izo zikhoza kusintha kwambiri. Ngati Mulungu ankadziwa, koma sanali woweruza, kapena ngati Mulungu anali woweruza koma sankadziwa. Koma mwangwiro basi Woweruza ndi onse kudziwa Mulungu. Osati Mulungu tikupeza, Iye akumvetsera. Mulungu nthawi zonse anatsekula chilichonse kukambirana zimene zikuchitika. Pafupifupi monga Iye ali ndi kuchuluka wopandamalire makamera chitetezo anaikidwa aliyense phazi lalikulu la dziko lapansi. Iye amadziwa. Ndipo ngati ife kumenyana ulemerero Wake ndi mawu wonyada, Adzazindikira.

kufunkha Mulungu

Ngati ine ndinali kupita nkhani zanu banki, ndi ndalama ndi ntchito kwa ine, ndi kuti kuba? Indedi. Ine ndikutenga chinachake wa inu, ndi kugwiritsa ntchito ndekha. Ine sindingakhoze ndekha iliyonse ya ndalama asanatenge kwa inu. Ndipo izo ziri zolakwika chifukwa cha inu.

Pamene anthu kuyesera kupereka okha ulemerero, iwo adzalanda za Mulungu Ake. Inu simungakhoze kuperekedwa wekha matamando ndi ulemerero, popanda kubera Mulungu. Kunyada kuukira ulemerero wa Mulungu. chifukwa? Chifukwa kudziŵerengera kopambanitsa zimachokera ku underestimation wa Mulungu. Ndiroleni ine ndinene izo kachiwiri: kudziŵerengera kopambanitsa zimachokera ku underestimation wa Mulungu. Ndipo pamene ife tikuwona mu 1 Samuel 1, izi underestimation wa Mulungu, Komanso kumachititsa underestimation ena. Motero poganiza kuti ndife ofunika kwambiri amachokera kuganiza kwambiri onyozeka a Mulungu, ndipo kumabweretsa kuganiza kwambiri onyozeka a ena.

Penina anali olakwika. Tamarayo kukambapo mwa kuika yekha pa mpando wachifumu Wamkulu, ngati zobereka yake. Ndipo ife tiri zambiri yolakwa mofanana. Ife ndikuganiza ife amene ayenera kutenga ngongole pantchito kuti, kapena ana akhalidwe labwino, kapena ndalama zomwe tinali. inde, Mulungu adzakulipirani ntchito mwakhama, koma sizitanthauza kanthu. chifuniro cha Mulungu ndi chinthu chenicheni kusankha nthawi zonse. Kodi chofunika potsiriza si mphamvu zathu, nzeru zathu, kapena kukhulupirika kwathu.

wonyada Kulankhula

Choncho kunyada ndi cholakwika. Tonsefe tili ndi ena kunyada mu mitima yathu kuti tiyenera kulimbana. Pamene mukuganiza mu mtima mwanu kuti mufunika ulemerero, kuti pawokha ndi tchimo. Koma mawu wonyada ukuchitika kwa mlingo wina. Kodi tingatsanzire, anthu ochimwa, ulemu, osati kuganiza kuti ndife woyenera ulemerero wa Mulungu, koma makamaka aipereke kuti njira ena? Kuyesa kutsimikizira ena kutipatsa ulemerero wa Mulungu wokha. Kulankhula monyadira ali ngati osati kufunkha munthu, koma kuuza aliyense za icho ndi kuwalimbikitsa yemweyo.

Chinthu chokha ndi, Mulungu safuna kanema kanema kudziwa ndinu olakwa. Mulungu sadzalekerera anthu akuyesera kulanda Iye ulemerero Wake ndi kulimbikitsa ena kuchita chimodzimodzi. Amene chifukwa Hannah anati tiyenera kuchita izo.

mawu wonyada ndi kutola kumenyana ndi Mulungu, nchifukwa chake ziri zowoneka zodabwitsa ndi moyo wa okhulupirira. Pamene tinamva mmawa uno, "Mulungu amatsutsa odzikweza, koma apatsa chisomo kwa odzichepetsa. "

ntchito Kulemedwa

Ngati ife sitiri mwa Khristu, mawu athu wonyada, adzakhala chifukwa chinanso Mulungu kuti atipatse chilango. zochita zathu zoipa adzapitiriza kuthandiza nkhani kwabasi nafe. Ngati inu simuli mwa Khristu, palibe mantha kuposa Woweruza Wodziwa. Kotero ngati inu muli pano usikuuno ndi inu simutero Yesu, Chonde kudziwa Iye. Kusiya machimo anu, ndipo wekha pa chifundo Chake. Iye anali amazipanga odzichepetsa odzichepetsa kufa kuti ochimwa monga inu ndi ine moyo. Iye anawuka kuchokera mmanda ndi mphamvu zonse, ndi kuyitana anthu kumtewera. Ife tikanati amakonda kulankhula kwambiri za izo kenako.

Koma monga Akristu, kodi zimatanthauza kuti zochita zathu kuti ingalemetsedwe? Wokhulupirira aliyense mu chipinda ichi kuyankha kwa Mulungu nthawi iliyonse Timawanyadira kulankhula, koma chiweruzo chathu chasintha. Khristu kale machimo athu pa mtanda. Koma chenjezo akhale zimakhudzira mmene timakhalira. Pamene ife tikuyima pamaso pa Mulungu, zochita zathu mwina umboni chakuti ife anakhulupirira mwa Khristu kapena kuti ife amanyadira kwambiri kukhulupirira Khristu yekha.

komanso, tikufuna kusangalatsa Atate. Kumene amasangalala nafe mwa Khristu, koma tikufuna Iye kusangalala ntchito zathu zabwino akutuluka chikhulupiriro mwa Khristu. Tikufuna kusangalatsa Mulungu wathu wachikondi.

Tisalole mawu amwano kubwera kuchokera mkamwa mwathu. Ndipo ngakhale ife tiyenera kuyankha kwa Mulungu zolankhula zathu wonyada, tiyenera kutamanda Mulungu kuti machimo athu ali mu pulogalamu Khristu.

Choncho ngati tikufuna kuti Mulungu alemekezedwe mwa zolankhula zathu, kodi ife nkhondo imeneyi nkhani wamwano?

funso 3: Kodi Timathandiza Nkhondo Chathu Kulankhula?

Timachita ndi kukondwera mwa Mulungu.

Tiyenera kuonera timalankhula, koma sikokwanira. Ziri ngati kufotokozera munthu ndi chimfine njira basi kugwira kuyetsemula awo. No, matenda ndi zoyenera anaukira.

Mtima wonyada amakondwera palokha. Koma mtima wodzichepetsa amasangalala Mulungu. Yang'anani pa mawu oyamba a pemphero Hannah m'vesi 1: "Mtima wanga ukukondwera mwa Ambuye." Hannah akutionetsa yankho yoyenera dalitso la Ambuye. Osati kukondwera mwa Ambuye andipatsa, koma Wopatsa Yekha. yankho lathu lingakhale wonyada, koma uyenera kudzichepetsa ife, chifukwa ife kulandira mphatso yochokera kwa Mulungu

Mulungu amapereka nachotsa. Mulungu kugawira ndi Sasonyeza. Koma Iye amachita izo zonse kuti tipindule ndi ulemerero Wake. Ife ukuyenda bwino pamene tidzayamba kudalira zinthu kwambiri. Kukondwera Mulungu amapha onse kunyada ndi chiyembekezo.

Kodi mumasangalala Mulungu? Kuchita izo zimatengera kudzikumbutsa amene ali kumbuyo chirichonse. Kutamanda Mulungu pamene mwalandira cheke. Ichi ndi chifukwa chake ife tiyamika Mulungu pamaso chakudya. Kukumbukira kuti ndi amwano kuganiza zolinga zathu nthawi zonse amapita. Kunena Ambuye akalola. Alemekeze Mulungu pamene ena kudzamuthokoza inu pa mwakwanitsa. Musati kwa miniti kulola mtima wanu kutenga ngongole. Penyani mawu anu wonyada. Pezani mizu ya kunyada mu mtima wanu.

Kutsiliza

Aliyense single wa ife wapatsidwa mwayi chidwi ndi liwu lililonse tikulankhula. Ife tikufika ku ntchito mawu athu kulemekeza Mulungu yemwe anatilenga. Ife tikufika ku ntchito mawu athu kuthandiza ena Mulungu mwa Ambuye wa ulemerero umene Iye ali.

Chilimbikitso changa si ntchito mawu anu anatamanda nokha. m'malo, ntchito zimene inuyo zinalengedwa kuchita alemekeze Mulungu. Izo zonse ziri za Iye mulimonse.

Tiyeni tipemphere.

amauza

21 ndemanga

 1. faithchanda171anayankha

  okondedwa Ambuye,wokondweretsa athu kwa inu nokha oyenera onse glory.help ife mbuye kusangalala inu nthawi zonse osati kutilepheretsa ulemerero wanu ndi tiyeni tonse kukhala odzichepetsa pamaso. Mutikhululukire kwa kundipweteka inu ndi anthu pamene tikulankhula ndi kunyada. Chonde ndithandizeni wokondedwa kwambiri chikumbumtima ndi timanena zinthu…Amen

 2. Christopheranayankha

  Anthu oyamba kundigwetsa mu…ndi choonadi! Kuyambira ine ndi ana anga kuona ndekha mu tsiku. Uthenga wonse inu anakamba anandidalitsa! Grace ndi Mtendere!

 3. wodalaanayankha

  Choncho chakudya! Zikomo! ndimakonda izi: “Kulankhula monyadira ndi pamene inu musati kuvomereza Mulungu amene ali yekha ndi woyenera ulemerero, mu mtima kapena mawu okha. Ndipo tinali, timaona ulemerero wa Mulungu” ndipo izi:”Pamene ife tikuyima pamaso pa Mulungu, zochita zathu mwina umboni chakuti ife anakhulupirira mwa Khristu kapena kuti ife amanyadira kwambiri kukhulupirira Khristu yekha.”

 4. eveno M.anayankha

  Ichi chinali Werengani zodabwitsa. Ngakhale kudzichepetsa, tiyenera kusamala kuti tikulephera kuti anthu angaone kuti ndife odzichepetsa, amene palokha ndi wonyada.
  Ikufotokozanso chifukwa Agiriki sanakhulupirire kuti kudzichepetsa khalidwe labwino chifukwa ambiri angathe izo yabodza.
  Zikomo kugawana.

 5. Jasonanayankha

  Ine sindikutanthauza kuponya Ulendo pansi basi kapena cholinga kuyambitsa mtsutso pa Intaneti. Ine ndikungopempha powunikira. Ine ndine maphunziro posachedwapa kufunafuna ntchito. Kodi sitiyenera kulankhula monyadira atamufunsa ntchito pamene tili mu njira ena kukhala omasuka za kufotokoza kupambana zabwino mabwana n'zotheka?

  • ulendo Leeanayankha

   Hei Jason
   Inu simuli kuponya ine pansi basi M'bale! Ine ndikuganiza kuti funso lalikulu. Monga ine ndinanena pamwamba, mawu wonyada ndi pamene mugwiritsa ntchito mawu anu anatamanda nokha. Ndi pamene inu amakana kuti Mulungu monga wolamulira ndi woyenera ulemerero.

   Mungafotokoze zipambano wanu ndi kutsimikizira munthu amakhoza kuchita ntchito yabwino popanda kufunkha Mulungu ulemerero Wake (izi zili choncho, kudzipereka kwathu kwa Iye ayenera kutitsogolera ntchito modzipereka). Inu simusowa kuti “Mulungu kukhale ulemerero” iliyonse chilango, koma muzichita izo zonse ndi kaimidwe odzichepetsa kuzindikira Mulungu, Wopereka wa mphatso zabwino zonse. Pali kusiyana kwakukulu pakati modzichepetsa akuloza yamtunduwu wanu kapena modzikuza kudzitamanda. zomveka?

   • Jesseanayankha

    Bwanji, m'chikhalidwe frowns pa makhalidwe achikhristu anafotokoza, ife ndikuganiza kupeza, ndi kugwira moona kulipira ntchito, popanda kunyada kwambiri ndi ife? Ine komanso sindikuyesera kukuponyerani inu pansi basi ndi kupeza zolakwa, koma ngati mwana amene akufuna amasowa moyo ndi “moyo polapa mopanda kuchita manyazi” ndi kufalitsa uthenga mu zonse, I amafunikanso ntchito. Ine ndikuganiza vuto si kukhala kufotokoza umunthu wathu pa kuntchito popanda kuopa zipolopolo.

 6. Johnanayankha

  Jason,
  Ngati iye anati, kulankhula monyadira Osangopereka kunena zoona. Iwo akufunafuna anatamanda nokha mmalo Mulungu. Inu mukhoza kutsimikizira munthu amakhoza kuchita ntchito zabwino, popanda kufunkha Mulungu wa ulemerero amayenera kuti luso ndi ntchito zabwino

 7. DaughterofGodanayankha

  Ine ndi nthawi yovuta ndi okhudzika: “Pamene mukuganiza mu mtima mwanu kuti mufunika ulemerero, kuti pawokha ndi tchimo.” Pamene ine ndichita chinachake excellently, Nditsata Pat pa nsana, mawu olimbikitsa, kapena chosonyeza kuti ntchito yanga analandira monga kwambiri. Tikutamanda othamanga ndi masewera magulu mwakhama, ndipo dziko lathu lonse ukugwira ntchito pa mphoto ndi nsanja zolemekeza ulemerero. Choncho kodi ine pafupifupi 'afetse’ izi chilakolako cha anga pamene, moona mtima, Ine sindikufuna? Ine ndikuganiza chabe, mu mitima yathu, anavomereza kuti ulemerero wathu ndi ntchito za manja athu amachokera Iye, ndipo anasonyeza accolades zonse timalandira kwa Iye.

 8. Michaelanayankha

  Ine ndikungofuna mwayi zikomo (ulendo Lee) kumulola Mulungu kukugwiritsani alemekeze Iye. Ine ndi mkazi wanga nyimbo zanu. nyimbo wathu ankakonda kumene ndi “Chinthu Good”. Ndinawerenga kuti anasiya kupanga nyimbo kuchita zina utumiki wanu, ndi zoona? Tiyenera rappers ngati inu M'bale.

 9. JBanayankha

  Ulendo Ndimagwirizana ndi ambiri chirichonse inu munanena mu blog nkhani za kufunika kwa mawu athu kupatula mwalembazo anapanga “Mulungu amapereka ndi achotsa ndipo kugawira ndi Sasonyeza”. Mulungu 100% zabwino! Palibe nusu la zoipa iye kuyesetsa kuchita zoipa kapena kutenga kalikonse pa ife. Satana abera (Pamafunika / Sasonyeza), Opha, ndi kuwaononga. Ife monga okhulupirira (kapena wosakhulupilira) kuzichita tokha chifukwa sanamvere (kapena pakusadziwa) muyezo wa Mulungu wakonza kale pa dziko lapansi. Mulungu amadana ndi kunyada makamaka chifukwa izo zimayambitsa blockage kulandira zokoma zonse iye kotero anamukonda amafuna kuti amene angapereke Satana (ndi magulu ake) woyenera kubwera ndi kupezerapo mwayi pa njira zathu wonyada. Izi si chidani kulankhula kapena kuyesera kuyankhula kwa inu koma ndi kukambirana momasuka chimene ine ndikukhulupirira ndi phindu blog ndi.

  • ulendo Leeanayankha

   Hei JB
   Zikomo kuwerenga! Ndi kwa mawu anu olimbikitsa. Ndimagwirizana ndi inu kuti Mulungu 100% zabwino. Palibe chikaiko kuti. Koma zimenezi sizikutanthauza Iye si kuwasokoneza. Nanga bwanji Yobu 1:21? Zina zimene ine ndinanena pamwamba unali wofanana anawatenga mu vesili. "Wamaliseche Ine ndinabwera kuchokera m'mimba mwa mayi anga, ndi wamaliseche ine adzachoka. Yehova anapatsa ndipo Ambuye wachotsa; Mwina dzina la Ambuye atamandike. "

   Choncho Mulungu achotse, ndipo Iye akadali wabwino. Chinthu chokongola ndi, Mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zina zoipa pa zabwino mu miyoyo ya anthu Ake. Aroma 8:28 ndi chitsanzo chabwino pa. I angalembe malo onse pa izi chotero ine ndikhoza kuzipanga izo momveka kwambiri. Zikomonso kuŵerenga!

   ulendo

 10. RWanayankha

  Jesse,
  Monga Ulendo anatchula, Mulungu amadziwa zonse. Ngati inu kupereka ulemerero kwa Mulungu mokweza kapena chifukwa cha mwakwanitsa mokweza, Mulungu amadziwa mtima wanu kulemekeza. Kulankhula kwa ulemerero wa Mulungu mokweza ungakhalenso kulankhula kunyada ngati mtima wanu moona kupereka ulemerero kwa Mulungu. Pamene ife nthawi zonse ulemerero wa Mulungu padziko osakhulupirira, tili ngati Penina ndi osakhulupirira ali ngati Hannah. Monga Akristu tili ndi chizolowezi mantha pamene sitingathe poyera kutamanda Mulungu. Anthu akunja tili ngati Penenniah ndi madalitso a uzimu mmalo mwa ana ndi anthu osakhulupirira ndi Hannah kuti atsala opanda madalitso monga Hana analibe ana. Kodi timaona ndi kutamanda Mulungu, kwenikweni popitilira madalitso athu. Ife tiyenera kukhala okonzeka athema kukuza Mulungu nthawi zonse koma tiyenera kukumbukira za miyoyo yotaika amene safuna kukhala naye. Inu mukhoza kutenga kuzindikira mwakwanitsa ndipo ngakhale kutenga udindo popanda kutenga ulemerero kutali ndi Mulungu. Mwalandira madalitso amenewa chifukwa anasankha kuyenda njira Yake. Patsani Mulungu ulemerero mu mtima wanu, maganizo, ndi mapemphero. mawu anu basi, mawu. Never kugona mwina. Ngati kufunsa mafunsowo anali kufunsa zimene mwachita zinthu inu mwachita, ntchito mawu chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi kusankha, ndi kusankha Mulungu wakusankhani kuti akudalitseni inu, ndi kupereka ulemerero kwa Mulungu chifukwa cha madalitso amene Iye adzapitiriza kutero. Mawu wina, ngati mukulimbana kupeza ntchito kuyesera kulalikira kwa Mulungu zambiri.

 11. Jonathananayankha

  Izi ndi uthenga I anafunikiradi kumva. Ndimapezeka akulimbana ndi kudzilungamitsa ngakhale posts Facebook kuti pafupifupi Mulungu. Ine ndikuganiza ine tiyenera kudalira kwambiri mu ndikufuna chirichonse ndichita. abale ndi alongo anga mwa Khristu, ngati y'all akanatero, mundipempherere ine!

 12. Megananayankha

  zikomo kwambiri chifukwa cholalikira uthenga wanu. ndili 14 ndi banja langa sapita mpingo kotero ine kwenikweni izi ndi zina chuma Christian ndi zinthu kundithandiza Dziwani chimene bwanji za chikhulupiriro ngati kuti n'zomveka aliyense kotero zikomo nawo yake muthandize ndi zolimbikitsa.

 13. JBanayankha

  Kukumba kuti Ulendo. Yamikirani ndemanga M'bale koma mwatsoka ife kugwirizana kutsutsana pa ichi. Sekani.. Pali vesi Job limati “Mulungu amapereka ndi aichotsa” koma mawu a Job Mulungu. Yobu anali olungama ndi opanda banga pamaso pa Ambuye koma nthawi analankhula mawu amenewa linachokera kwa mfundo wosadziwa ndi mmene ankaonera Mulungu unathandizira. Kuwerenga kupyolera mu mpumulo wa Job (makamaka chaputala 38-41) Mulungu amalankhula kwa Yobu zokhudza mmene mbuli walankhula naye ndipo anafunsa mafunso okhudza mfundo yake. mu Yobu 42:3 (NIRV) Job anayankha Mulungu, nati: “Wandifunsa, 'Kodi mukuganiza kuti muli kutsutsana ndi zolinga zanga? Inu simukudziwa zimene tikulankhula.’ I analankhula za zinthu I sikuti kumvetsa. Ine ndinalankhula za zinthu zimene zinali zodabwitsa kwambiri kwa ine ndikudziwa.” Ndiye 6 ndime Job anati: “Kotero ine ndimadana ndekha. Ine ndiri kwenikweni chisoni chimene ine ndinanena za inu. Ndicho chifukwa ine atakhala fumbi ndi phulusa.” Atalapa pamene zinthu zinayamba mwabwino kwenikweni kwa iye. Mulungu anafuna kuona iye sunathe zinthu zake zonse (anali Satana) ndipo anali kuopa Job anasonyeza chiyambi cha Buku analola Satana mwayi kulowa moyo wake. Ulendo ine sindikufuna kuti aone za zokambirana zathu pa 'ndemanga gawo’ ngati inu mukuona koyenera basi funsani imelo wanga kwa reply. Ndimasirira talente yanu ndi mtima wanu wotumikira Mulungu munthu. Patatha

 14. zachumaanayankha

  Nkhani Quality kapena ndemanga chinsinsi kukhala zofunika kwa
  anthu kulipira ulendo tsamba, ndicho chimene ichi Tsambali limadyetsa.

 15. pulogalamuanayankha

  Y օ u ali kotero intereѕting! І sindikuganiza ndakhululukiradi kuwerenga sometһing ngati kuti pamaso.
  S օ wabwino kupeza wina ndi thougһts ochepa chenicheni pa nkhani thіѕ.
  Rеalⅼy.. zikomo chifukwa kuyambira izi. ѕite Zimenezi chofunika pa intaneti, wina ndi оriginality ѕome!