ឆ្លុះបញ្ចាំងពីលើរ៉ូម 8

តើធ្វើដូចម្តេចរ៉ូម 8 ជួយដំណើរលោក Lee ពី បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ នៅលើ វីមេអូ.

មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅ បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ បានសួរខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកអំពីការអនុម័តនៃបទគម្ពីរដែលជួយខ្ញុំច្រើនបំផុត. នៅក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលើរ៉ូមជំពូក 8