රෝම පිළිබඳ අපටත් 8

රෝම 8 උදව් කරයි චාරිකාව ලී සිට දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මත Vimeo.

මගේ මිතුරන් දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මට බොහෝ උපකාර වන ශුද්ධ ලියවිලි පාඨය ගැන බෙදා හදා ගැනීමට මගෙන් ඇහුවා. මෙම පටයක් මම රෝම පරිච්ඡේදය ගැන මෙනෙහි 8