පද නැඟී

මෙන්න චාරිකාව පස්වැනි චිත්රාගාරය ඇල්බමය සඳහා සියලු තේමා ගීතය රචනා ඉහළ. එක් එක් මාර්ගයේ සඳහා පද රචනය බලන්න ගීතය මාතෘකාව මත ක්ලික් කරන්න. සතුට සහ මිතුරෙකු සමග බෙදා හදා!

1. ඉහළ
2. දා විදුලි පහන්
3. Shweet
4. Manolo අඩි. Lecrae
5. ඔබ දැන එපා
6. සියලු නැඟී (අන්තර්)
7. සියලු නැඟී
8. ලස්සන ජීවිතයක් 2 (බිම් බෝම්බ)
9. විරූපී සිඟන්නකුට අඩි. ඇන්ඩි Mineo
10. යමක් නව
11. ලාසරස් අඩි. This'l
12. මාගේ සියලු ආදරය අඩි. නැටලි ලෝරන්
13. මම ගියා
14. ස්වීට් විජයග්රාහි අඩි. දිමිත්රි, ෙඩොවල් සහ ලෙයා ස්මිත්

කොටස්

2 අදහස්