Wazviita

Ndinoda mazvita kuna vose vakanyengetera kwatiri apo takanga rwavakaita vari kondinendi guru Africa. Ishe nenyasha akapindura vazhinji minyengetero ivavo, uye vaishandisa iwe pamwe nesu kuita matambudziko munyika nhanhatu dzakasiyana. Zviratidzwa rava ikozvino kuguma uye isu kuenda kumba manheru.

Taizorega kunzwisisa minyengetero yako mberi njodzi kufamba uye utano. Vashomanana vedu havana kunzwa zvakare zvakanaka uye tinoda kuti musha utano. Ndinotarisira vaiswe Blog kukuudzai zvose rwendo rwedu. Kusvikira ipapo isu tinokoshesa minyengetero yako

mugove

11 mashoko

 1. Njerucathypindura

  Zvakaoma kudaro kuti tione uye kupupurira kuti uchigara hwenyu akadurura kuna Kristu. Rich ndiwo mubayiro wenyu… dai ngaakuropafadzei uye mhuri yenyu pamwe utano zhinji, ameni.

  Cathy. Nairobi Kenya

 2. Cera Ngunjiripindura

  Ndinonamata kuti iwe kuti ngozi kumba kwako:)neniwo tichivonga Mwari nokuda kwenyu, nokuti shoko Zvawava kupararira acros africa.u akasiya guru zvazvinoita pano muKenya U hav hapana idea.stay akaropafadza Triplee N fung 116clique

 3. Josiahpindura

  Nyengeterai kuti imi vakomana kuramba kusimbiswa sezvo imi vanomushumira, kunyange isu Paul kwakasimbiswa naJehovha (2 Tim 4:17). Chaizvoizvo akaropafadzwa nemi vakomana vari KE!