The Yemberi Trip Lee

Vakawanda munoziva ini somunhu rapper uye muiti, asi chokwadi chiri, mwoyo Ndagara muparidzi.

Nokuti chero Ndave kuita mumhanzi, gobvu chido changu chave kuzivisa Vhangeri uye kuzivisa kunaka uye kubwinya kwaJesu Kristu. Nenyasha dzaMwari randaifanira mukana kushandisa mimhanzi kuita kuti paruzhinji padariro. Ndava akada ose yechipiri uye Ndakaedza kuzviita neunyanzvi. Kwemakore, Ndava vaiona Mwari kunditi yokusimbisa ini kwete kuti mumhanzi, asiwo kuparidza uye kunyora.

Ndicho chikonzero gore rapera ndakanyora The Life Good, bhuku dives udzamu shoko shure kwangu rekodhi chimwe chete rokuti. Zviri Ndokusaka ndakazvizivisa wokupedzisira kuwa kuti ndingadai rirege vaifamba zvikuru sezvo zvikuru sezvo ndave. Ndinoda kudzidza kuva mufundisi akatendeka, uye kuti zvinogona chete zvechokwadi panotaurwa chechi yeko. Saka ndiri kutora nguva kushandisa pakudzidza kubva vafundisi okuzvipira vekusvondo vangu Washington, DC. Ishe vachitendera, sezvo ini kushumira patsvimbo kuchechi, Ini Uchakwanisawo kukudziridza zvakawanda zvokushandisa zvandinoda kushumira yakareba muushumiri omunharaunda.

Ndiri kuvimba Mwari kuti mazuva akanaka zviri mberi, uye musafunganya - unenge kunzwa zvakawanda kwandiri, kubva achinyorera mimhanzi pakudzidzisa uye pakuparidza. Ndinoonga zvose rutsigiro wako munzira, uye ini kuti uzoyeukawo kwandiri mumugwagwa.

mugove

27 mashoko

  • Alexpindura

   Pakutanga Ndaitenda akanga ava nemakore. Ikozvino nguva dzose I kuteerera nziyo ake akare, Ndakafanana… iye kuuya shure, iye nzira yakanyanya kunaka kwete zvakare. Achiri mumwe chandinonamatira Artists.

 1. Cguerridopindura

  Awesome zvikuru kuona wechiduku anoda vatevere mwari zvokusvika achipindira pasi kubva basa rokuimba chake chikuru kuti kuisa vanamwari shoko somuparidzi uye mufundisi kutanga. Iwe kutoita kuti mimhanzi yako munoziva, zvino ayo ari musicless rwiyo.

 2. Malakpindura

  Hey Trip,

  Ndianiko Munoteerereiko kuti mharidzo? Ndinoona Piper basa kurukana mubasa Reach raMwari, regai chii dzimwe mhando nhamba ukateerera kufuridzirwa / kunzwisisa rugwaro?

  Ndatenda.

 3. Anthony_Nickenspindura

  zvechokwadi kunzwisisa, Kusarudzwa mufudzi Anotanga kuboka rake pakarepo. Tiri kuva musangano kuchechi yangu New Church paBheteri Kansas City, Kansas kunyanya zvakatsaurirwa kukwira uye vafundisi kuuya. mufundisi My Suff. Bishop A. Glenn Brady ndiyo yakanaka chipangamazano uye vaneshungu pamusoro kungoita vanhu zvakawanda maropafadzo aMwari upenyu hwavo. Unofanira kutarisa naye pamusoro FB!

 4. Angela A. Spencer-Mukespindura

  Chingorangarirai kuti rokuparidza kukurukurirana vhangeri, Zvisinei zvaunoita kuti zvakanaka. Handina nguva dzose kuwana mumhanzi wenyu kuti mharidzo zvinoshamisa. Kakawanda tinofunga kuti munhu 'kufona’ zvinoreva isu kuita mutemo muparidzi basa, kana zvaAri yokusimbisa kwatiri ndiko maoko edu kuwana kuita.

  Just pfungwa.
  My Ishe vakuropafadzei murambe iwe.

 5. footeuspindura

  Izvi chaizvo hazvina ndakashamisika. Ndinogona kuona kuti ndipo mwoyo kuti dude ari kushevedza. Iye kugara wechokwadi uye ndinonyengetera kuti yepamwoyo kwaari Mwari. Uye kuti iye anogara anozvininipisa. Zviri shamisa kuti ndiri kupfeka ake “Ndinogona kudada Ishe wangu?” wristband. Ndicho ani Ndinoziva achawana kukudzwa uye kuti ndine zvose naro. Handeyi!!!!!

 6. Paul Hornepindura

  Mwari akuropafadzei munin'ina sezvo iwe enda pashure ichi kutozoedza. Ndafara mumhanzi yako nedzidzo yako zvakasimba. Ndinovimba Jehovha anoramba akudzwe kubudikidza nebasa rako.

 7. Taurai: Chii I Read Online – 08/20/2013 (a.m.) | izwi rokuti emeth Aletheia

 8. CherishJesusLuvpindura

  Ini ndoenda kure newe Trip.
  Hebrews 12:1-2 Naizvozvo kuona nesuwo tiri vakakomba pamusoro negore guru rezvapupu, ngatiregei ngatibvisei mitoro yose, uye nechivi ngaarege nyore vanombonzwa [isu], uye ngatimhanyei nokutsungirira nhangemutange yakaiswa pamberi pedu, Tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi [yedu] kutenda; iye nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake wakatsunga pamuchinjikwa, achizvidza kunyadziswa, uye akagara kuruoko rworudyi rwechigaro choumambo chaMwari.

 9. tengapindura

  mumhanzi Ur kwakarurama zvakare zvakanaka kuti tibvise! mumhanzi wako mharidzo dzenyu…..zvinovhiringidzawo alot mweya kunyange kutosvika kuti havazivi. Irege zvinoratidzwa Album okutengesa, Grammys, kutengeswa kunze zvinoratidza asi kuziva kuti ayo mukubwinya kwake. Kufanana iwe wakati regai kutsvaka kuti boxed hwomutambarakede Jesu, hazvina haapo. Ini achati izvi kana nechivimbo kana rudo mumhanzi anochera mukati menyu mweya zvakakwana, Ndinoziva uchange shure! Funga pamusoro mamishinari vari vakatambudzwa uye kuuraya muzuva rino nezera Kristu…..Ndinoziva vazhinji vavo vaifunga kudzokera kwavo machechi vemo apo pane nyaradzo! Ndivo varwi vakashinga…..varwi….Ndinoyemura kwavari kupfuura dzimwe “watinya” muna Kristu….Ivo zvechokwadi “unashamed”!