ພຣະກິດຕິຄຸນໃນ 2 ນາ​ທີ

ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະກິດຕິຄຸນ? ຈາກ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ Vimeo.

clip ຈາກການສໍາພາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄົນອື່ນ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດຍົກຍ້າຍຈັດສັນພຣະກິດຕິຄຸນໃນ 2 ນາ​ທີ. ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ການແບ່ງປັນ

5 ຄວາມຄິດເຫັນ