मा सुसमाचारको 2 मिनेट

सुसमाचारको के हो? बाट इच्छा परमेश्वरले मा Vimeo.

मेरो साक्षात्कार अर्को क्लिप इच्छा परमेश्वरले. म सुसमाचारको पुस्तकमा र्याप गर्न सक्छ भने तिनीहरूले मलाई सोधे 2 मिनेट. यो मेरो प्रयास थियो

SHARES

5 टिप्पणी