සුවිශේෂයේ 2 මිනිත්තු

සුවිශේෂය කුමක්ද? සිට දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මත Vimeo.

මගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය තවත් පටයක් දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන. මම සුවිශේෂයේ රැප් හැකි නම් ඔවුන් මගෙන් ඇහුවා 2 මිනිත්තු. මේ මගේ ප්රයත්නයක් විය

කොටස්

5 අදහස්