Tus Tshiab Covenant

Ntawm no yog ib tug tsis ntev los no cov lus qhuab qhia kuv qhia rau Yelemi 31:33. Kuv lub ntsiab ntsiab lus twb:

kuv. Vajtswv Yog Ua hauj lwm Thoob teb chaws

II. Vajtswv Yog Ua hauj lwm hauv

III. Vajtswv Yog Ua hauj lwm Interpersonally

IV. Vajtswv Yog Thaum Ua hauj lwm

shares

3 comments

  1. Scott LarrisonTeb

    Thank your for sharing the TRUTH of God’s word. Your message touched my heart this morning. God bless you brother and I hope to see you all in OKC on 10/25.