พันธสัญญาใหม่

นี่คือพระธรรมเทศนาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ประกาศในเยเรมีย์ 31:33. จุดหลักของฉันได้:

ผม. พระเจ้าทรงเป็นที่ทำงานในต่างประเทศ

ครั้งที่สอง. พระเจ้าทรงเป็นที่ทำงานภายใน

III. พระเจ้าทรงเป็นที่ทำงาน interpersonally

IV. พระเจ้าเป็นที่ทำงาน

หุ้น

3 แสดงความคิดเห็น