මෙම රොබෝ කර්මාන්තශාලා

කොටස්

3 අදහස්

  1. ජැනට්පිලිතුරු

    සමිඳාණන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ රාජ්යය උදෙසා ඔබගේ සියලු දේ ඔබ ආශීර්වාද තබාගත හැක, සංචාරය!!! මේ මට ඔහු හා සංගීතය ලෝකයේ දෙස බැලීම හොඳ දිව්ය මිනිසුන් ඇත හැකි බව මගේ පුතා බලාපොරොත්තුවක්ද. සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට ආශීර්වාද හා ඔබ තබා; සමිඳාණන් වහන්සේ තම මුහුණ ඔබ ආලෝකය සහ ඔබට කරුණාවන්ත වීමට සිදු; සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ඔහුගේ මුහුණ හරවා ඔබ සාමය දෙන. අංක 6:24-26