Kuedzwa kwaJesu

kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezve muedzo kwaJesu uye sei Akapindura. Heinoi ekuteerera kubva pfupi mharidzo Ndaiparidza nezvemuvaravara kuti chechi yangu mwedzi mishoma shure. Ndaida kutarisa muedzo kwaJesu, fungisisa kuteerera kwake, uye funga kuti chii chatingadzidza pane chiitiko ichi. Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kuyeuka munguva dzokuedzwa? Hedzinoi pfungwa huru:

ini. Mwari Inokutendera uye Anoshandisa Muedzo sezvo Chikamu Plan Rake

II. Kuneta hakusi Zvikodzere kuti nemuedzo

III. Muedzi kare akakundwa

Kuedzwa kwaJesu BragOnMyLord

Ndinonamata kuti kukurudzira kwamuri

mugove

5 mashoko

  1. N-chenapindura

    James 1:13, “Ngapasave neanotaura kana achiidzwa, “Ndiri kuyedzwa naMwari”; nekuti Mwari haangaidzi nezvakaipa, uye Iye amene haaidzi munhu.”

  2. kusazivikanwapindura

    Akanyatsojekesa kuti haasi munzira achiti ndiMwari vanotiedza asi ndiSatani, nyika, uye nyama yedu. Mweya wa Mwari wakatungamira Jesu kuti aedzwe nekuda kwechimwe chikonzero. Mwari anoshandisa muedzo wese, kukunda miedzo, uye uye kunyange zvivi zvatinoita kuitira kubwinya kwake.

  3. BPro_12pindura

    @ N-tahir @Ebube_nwadiei Nditeerereiwo kune iyo mharidzo yese zvakare. Kufamba hakusi kuti Mwari vanoedza isu. Anenge achingoti Mwari vanozvibvumira. Mwari anozvitendera kuitira kuti tigone kutsungirira kubudikidza nazvo nekuvimba naye. Kana tikasarudza kuisa pasi zvido zvedu zvoudyire pamberi paMwari uye nokuzviisa kune kwake, mhedzisiro ichave iri hukama huri nani naye, izvo pakupedzisira ndizvo zvaari kuda nesu. Nei zvimwe aizo tumira chinhu chakanyanya kukosha kwaari, Mwanakomana wake chaiye, kufira pamuchinjiko kwechimwe chinhu chaasina kuita?