Kuedzwa kwaJesu

kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezve muedzo kwaJesu uye sei Akapindura. Heinoi ekuteerera kubva pfupi mharidzo Ndaiparidza nezvemuvaravara kuti chechi yangu mwedzi mishoma shure. Ndaida kutarisa muedzo kwaJesu, fungisisa kuteerera kwake, uye funga kuti chii chatingadzidza pane chiitiko ichi. Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kuyeuka munguva dzokuedzwa? Hedzinoi pfungwa huru:

ini. Mwari Inokutendera uye Anoshandisa Muedzo sezvo Chikamu Plan Rake

II. Kuneta hakusi Zvikodzere kuti nemuedzo

III. Muedzi kare akakundwa

Kuedzwa kwaJesu BragOnMyLord

Ndinonamata kuti kukurudzira kwamuri

mugove

5 mashoko

  1. N-tahirpindura

    James 1:13, “Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone.

  2. anonymouspindura

    He made it clear that he is in no way saying that it is God who tempts us but Satan, nyika, and our flesh. The Spirit of God led Jesus to be tempted for a specific reason. God uses all temptation, triumph over the temptations, and even the sins we commit for His glory.

  3. BPro_12pindura

    @ N-tahir @Ebube_nwadiei Please listen to the whole sermon again. Trip isn’t saying that God tempts us. He’s simply saying that God allows it. God allows it so that we may persevere through it by trusting him. If we choose to lay down our selfish desires before God and surrender to his will, a result will be a better relationship with Him, which is ultimately what he wants with us. Why else would he send the thing most important to him, his very Son, to die on a cross for something he didn’t do?