දැන් කියවනවා: Lecrae වීඩියෝ, එරික් මේසන්, හා චාරිකාව

පැටවීම
svg
විවෘත

Lecrae වීඩියෝ, එරික් මේසන්, හා චාරිකාව

ඔක්තෝම්බර් 11, 20111 විනාඩි කියවීම

මෙන්න Lecrae ක වීඩියෝ තියෙන්නේ, එරික් මේසන්, මට හිප් හොප් සහ සුවිශේෂ සාකච්ඡා

කොහොමද ඡන්දය දෙන්නේ?

0 ජනතාව මෙම ලිපියට ඡන්දය දුන්හ. 0 පක්ෂව ඡන්ද - 0 අඩු ඡන්ද.
svg

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

අදහස් පෙන්වන්න / කමෙන්ට් එකක් දාන්න

One Comment:

  • Pamela

    අගෝස්තු 26, 2013 / හිදී 3:09 pm

    මෙම ආදරය. Can’t wait to see more and more of them. They truly reach people through their music. Or shall I say they use their spiritual experiences to convey it through rap.

පිළිතුරක් දෙන්න

නොවැම්බර් 30, 2011විසින් ගමන ලී

ඔබ කැමති විය හැක
පැටවීම
svg