យើងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង

យើងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលយើងជាអ្នកសុចរិត, ភ្លេចថាមនុស្សសុចរិតមិនត្រូវបានដែលព្រះយេស៊ូយាងមកដើម្បី. លោក Matt 9:13