Ne Fight

Ne luftojmë për të provuar se sa të drejtë jemi, duke harruar se të drejtit nuk janë që erdhi Jezusi për. mat 9:13