ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅមួយ

ការចេញផ្សាយសៀវភៅនៅខែតុលា 1, ប៉ុន្តែអ្នកអាចកុម្ម៉ង់វាឥឡូវនេះ នៅទីនេះ.

ការចែករំលែក

2 យោបល់