5 Words Vs. 5 nhema

Nzira isu sei shoko inoenderana ndiani zviri kubva. Ndikupe muenzaniso. Kana mutorwa anofamba kwandiri mumugwagwa uye oti, "Regai kwereta makiyi motokari yako chaivo nokukasika. Ndinoda kuwana mari kubva yenyu gurovhisi bhokisi,"Zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye anopenga uye kufamba kure. Asi kana mudzimai wangu akanga kuuya kwandiri vachiti zvimwechete, Ndingada kumupa makiyi pasina wechipiri kufunga. Tinoteerera uye kupindura zvakasiyana zvichienderana ari kutaura.

Sei pamusoro mumwe Muchiitiko. Kana mumwe weshamwari dzangu dzakanaka vakaomerera kuti ndinofanira kuzviisa pasi pechiremera chake hwakakwana pamusoro upenyu hwangu hwose, zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye hupenzi ugoenda dzimwe shamwari itsva. Zvingava zvakanaka kuti ini kupindura kuti nzira. Asi chii kana Mwari pachake akati ichocho chinhu?

2 Timothy 3:16 anoti, "Rugwaro rwose Mwari akafemera." Ndiko kwete ndima yose, asi mashoko mashanu iwayo vanoti zvakakwana kufungisisa kwoupenyu hwose. Chokwadi chokuti mashoko Rugwaro ndiwo mashoko aMwari pachake kuchikosha. Uye ndinofunga mashoko mashanu iwayo, "Rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari akafemera,"Kutibatsira kurwisa vamwe nhema kuti isu dzimwe nguva kutenda nezveBhaibheri. Ndinoda kutarisa shanu.

1. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: pfungwa

Vazhinji kutiitira Bhaibheri rakaita bhuku uzere mazano kana muunganidzwa ouchenjeri. Kungava wakanaka kurapa Bhaibheri nenzira iyi kana kwaingova bhuku prices kuti munhu yakaungana. Taigona pafiripi kuburikidza uye zvinosimbisa zvikamu tinofarira. Asi hazvisi.

Mwari ane simba pamusoro mweya mipenyu yose uye apo anopa mirayiro, havasi zvadzo mazano. Havasi pfungwa tinogona kusarudza kana kwete nokunyora magwaro kuti. Mwari haana "pfungwa." Ndiye Mwari. Chero Anofunga chokwadi.

2. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: Outdated

Vanhu vakawanda nhasi kutaura nezveBhaibheri sezvo tsaru bhuku chete wekare maonero kuti tinofanira kuwana zvekare. Kwavari, zviri kazhinji tsamwisa uye mune zvimwe zviitiko kutsutsa unzenza. vamwe vanoti, "Zvinoita kare - kuwana zvaunogona kubva, asi regai kuzvitora kuzvikoshesa. "

chokwadi chaMwari haasi zvinofa. Mwari haasi munhu anenge kukanganiswa nevamwe nemagariro marongero. Mwari ari kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi. Bhaibheri akwegura uye zvikanyorwa dzakasiyana siyana, asi vose chokwadi anongova vechokwadi nhasi. Saka basa redu harisi kufuratira penhumbi usingabereki "kukodzera isu" kana kuti haasi kunowirirana zvatinofunga netsika. basa redu iri kuverenga zvakataurwa naMwari, edza zvazvinoreva kwatiri, uye pasi payo.

3. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: Just Information

Vamwe vedu vakaita dzidziso nokuda kwezvikonzero zvakaipa. Tikaenda Gwaro saka tinogona kudzidza zvinhu uye kunzwa kwakadzama. Paunoverenga Gwaro hazvina chete bhuku renhoroondo, kana chete bhuku rine uchenjeri, kana chete bhuku ngano. Ndicho zvinhu, asi haana chete zvinhu. Paunogara pasi neShoko, uri kusangana naMwari. Kumboverenga Shoko raMwari pasina kuti chokwadi nechemberi pfungwa dzako. Mwari ari kutaura. teerera.

4. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: Boring

Ndinofunga izvi zvichida mumaonerwo vanotadza kuti tose tave nemhosva pane imwe nguva. Hatidi kuti kuverenga Bhaibheri nokuti hazvina isu here dzinovabata. Hazvina kuchengeta pfungwa dzedu. Ndichaudza ingotaurai chimwe chinhu: Sei Zvingaenzanisirwa Kuchifinha kuona Mwari!? Zviri uchapupu zvivi zvedu kuravira panamafundo. Zvinoratidza kuti tine zvadzinofarira zvakaipa zvose zvinhu.

Ngationei kutendeuka kuti, kuvimba Kristu, uye kushandisa ropafadzo kusangana naMwari.

5. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: Weak

Shoko raMwari rine simba. Raiva neShoko rake kuti ndiye akasika Universe. Akati, “Ngakuve,” uye kwakange. apo Jesu, Mwari Mwanakomana, akasvika Pasi simba reShoko rake rakanga riri zvizere kuratidzwa. Apo Akataura madhimoni vakapeta miswe, mhepo nemafungu ichidzokera, zvirwere vatiza, uye akafa vanhu vakauya kuupenyu. Shoko raMwari ndiro unimaginably simba.

Zviri neShoko raMwari kuti upi noupi wedu anogona kuponeswa. Mwari anoshandisa Shoko rake simba kuzvikundira chando mwoyo akafa uye kuvapa meso kuona Jesu, iye akamutswa kubva kuvakafa neShoko raMwari. Uye nechinhu ichi neShoko chete kuti Mwari anoramba azviratidze kwatiri.

Bhuku rinogarira risina ari pasherefu wako iShoko raMwari wemasimbaose. Zvitsvene, matsvene, zvechokwadi, uye unimaginably simba.

Apo Mwari pachake anotaura zvinofanira kuchinja nzira yatinoteerera.

mugove

33 mashoko

 1. Clarencepindura

  This post was very touching. Made me realize the value of Gods word and how to apply in my life daily. Keep doing the good work He placed on your life Trip!!!

 2. Teepindura

  OmG! The second point is exactly what the Lord was ministering to me about this afternoon.. Praise God for more revelation! This is a great post may the name of the Lord be glorified..

 3. Taurai: 5 Words Vs 5 nhema …by Trip Lee | BRO. jerome

 4. Athenkosi Nogcinisapindura

  Dear Trip Lee

  Those words really spoke to me because just earlier on I looked at my bible, “it’s old” uye “Do I have to really read it?”.This blog really changed the way I view my bible.God Bless You and Thank You

 5. Joelpindura

  Thanks Trip.
  sezvo 19 yr old guy, I feel like u relate with my generation.
  Just wanted to say, I appreciate what ur doing.. and ur the only guy that I can listen preach for 1hr without blinking! I wanna hear more of ur sermons up on this site plz!

 6. CherishJesusLuvpindura

  This Blog just kept getting better.
  My Bible is not on the shelf I am in Ezekiel 24. I am reading straight threw. But I have never read anything like this….The way he describes Jerusalem is crazy. I can almost feel God’s pain threw this chapter as He describes this Judgment.

 7. ReneeBpindura

  kwazvo?! This is awesome!!! Don’t ever think you’re not doing enough or saying enough with your life.. Just remember what He brought you from and you’ll quickly see what He has done, and is doing.. He is using you so powerfully!!! Thanks for everything you do, it gives hope!!!!!!

 8. Omario.pindura

  Let every WORD, be used and meditated upon with boldness and willingness,
  So the sonship and power can be revealed upon Us by the Holy Spirit in Jesus Christ Name.

 9. ollilovelypindura

  Thanks for sharing these words of wisdom! Reminds me that His promises aren’t just feel-good words or inspiring and encouraging quotesthey are so much morethey’re God’s truths over our lives. #ILoveIt!

  Praise the Lord for His infinite wisdom and love made evident through His holy Word. And thank you for your sensitivity to His Spirit. I hope that my art will reach people one day the way yours does! Keep preaching, BRO!

 10. Taurai: Countdown- Day 9: His Promises are Real! | ollilovely

 11. wayne millerpindura

  I thank god for the anointing he has places on your life o loved the blog and look forward to reading more. God has really blessed the wisdom you possess

 12. Terranpindura

  rwendo, that is something I think we all deal with especially when that fire dies down. I see some that see books written by other authors giving their perspectives of scriptures but forget that the Bible is God breathed. Always take the Bible as the higher authority!

 13. Taurai: Mugovera Shout-Outs: Kansas City, Pine Bluff, & ushumiri Links | H.B. Charles Jr..

 14. JosephBonaccipindura

  Runako. Mwari’ word never changes. It is the same today as it was thousands of years ago and will still be true thousands of years from now. Man loves to alter, change, misinterpret, and manage it for his purposes. Read it, study it, live it. Be a doer of the word. Identityfulfilled.com

 15. Shelbypindura

  I can’t explain how much I needed this, and how thankful I am that you listened to God’s voice as this message was being written. Ndatenda!

 16. Taurai: Daily Pfuma | sepfuma Kristu

 17. Walkerpindura

  sinful tastebuds,” I love that. It’s so true. I come to the Word and fall asleep. That’s terrible. I need to repent and ask God to open my eyes and satisfy me, like the psalmist. Keep writing and ministering Trip, it’s good stuff. Very encouraging and down to earth.

 18. Chelseapindura

  WOW. Every single one of those points is right on and gave me a new perspective on the Bible. Thanks for speaking the truth of God. It’s toughing the lives of many.

 19. Taurai: 5 ideias (falsas) sobre a Palavra de Deus | Eu estudo a Bíblia