5 Words Vs. 5 nhema

Nzira isu sei shoko inoenderana ndiani zviri kubva. Ndikupe muenzaniso. Kana mutorwa anofamba kwandiri mumugwagwa uye oti, "Regai kwereta makiyi motokari yako chaivo nokukasika. Ndinoda kuwana mari kubva yenyu gurovhisi bhokisi,"Zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye anopenga uye kufamba kure. Asi kana mudzimai wangu akanga kuuya kwandiri vachiti zvimwechete, Ndingada kumupa makiyi pasina wechipiri kufunga. Tinoteerera uye kupindura zvakasiyana zvichienderana ari kutaura.

Sei pamusoro mumwe Muchiitiko. Kana mumwe weshamwari dzangu dzakanaka vakaomerera kuti ndinofanira kuzviisa pasi pechiremera chake hwakakwana pamusoro upenyu hwangu hwose, zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye hupenzi ugoenda dzimwe shamwari itsva. Zvingava zvakanaka kuti ini kupindura kuti nzira. Asi chii kana Mwari pachake akati ichocho chinhu?

2 Timothy 3:16 anoti, "Rugwaro rwose Mwari akafemera." Ndiko kwete ndima yose, asi mashoko mashanu iwayo vanoti zvakakwana kufungisisa kwoupenyu hwose. Chokwadi chokuti mashoko Rugwaro ndiwo mashoko aMwari pachake kuchikosha. Uye ndinofunga mashoko mashanu iwayo, "Rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari akafemera,"Kutibatsira kurwisa vamwe nhema kuti isu dzimwe nguva kutenda nezveBhaibheri. Ndinoda kutarisa shanu.

1. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: pfungwa

Vazhinji kutiitira Bhaibheri rakaita bhuku uzere mazano kana muunganidzwa ouchenjeri. Kungava wakanaka kurapa Bhaibheri nenzira iyi kana kwaingova bhuku prices kuti munhu yakaungana. Taigona pafiripi kuburikidza uye zvinosimbisa zvikamu tinofarira. Asi hazvisi.

Mwari ane simba pamusoro mweya mipenyu yose uye apo anopa mirayiro, havasi zvadzo mazano. Havasi pfungwa tinogona kusarudza kana kwete nokunyora magwaro kuti. Mwari haana "pfungwa." Ndiye Mwari. Chero Anofunga chokwadi.

2. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: chikare

Vanhu vakawanda nhasi kutaura nezveBhaibheri sezvo tsaru bhuku chete wekare maonero kuti tinofanira kuwana zvekare. Kwavari, zviri kazhinji tsamwisa uye mune zvimwe zviitiko kutsutsa unzenza. vamwe vanoti, "Zvinoita kare - kuwana zvaunogona kubva, asi regai kuzvitora kuzvikoshesa. "

chokwadi chaMwari haasi zvinofa. Mwari haasi munhu anenge kukanganiswa nevamwe nemagariro marongero. Mwari ari kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi. Bhaibheri akwegura uye zvikanyorwa dzakasiyana siyana, asi vose chokwadi anongova vechokwadi nhasi. Saka basa redu harisi kufuratira penhumbi usingabereki "kukodzera isu" kana kuti haasi kunowirirana zvatinofunga netsika. basa redu iri kuverenga zvakataurwa naMwari, edza zvazvinoreva kwatiri, uye pasi payo.

3. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: Just Information

Vamwe vedu vakaita dzidziso nokuda kwezvikonzero zvakaipa. Tikaenda Gwaro saka tinogona kudzidza zvinhu uye kunzwa kwakadzama. Paunoverenga Gwaro hazvina chete bhuku renhoroondo, kana chete bhuku rine uchenjeri, kana chete bhuku ngano. Ndicho zvinhu, asi haana chete zvinhu. Paunogara pasi neShoko, uri kusangana naMwari. Kumboverenga Shoko raMwari pasina kuti chokwadi nechemberi pfungwa dzako. Mwari ari kutaura. teerera.

4. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: bhowa

Ndinofunga izvi zvichida mumaonerwo vanotadza kuti tose tave nemhosva pane imwe nguva. Hatidi kuti kuverenga Bhaibheri nokuti hazvina isu here dzinovabata. Hazvina kuchengeta pfungwa dzedu. Ndichaudza ingotaurai chimwe chinhu: Sei Zvingaenzanisirwa Kuchifinha kuona Mwari!? Zviri uchapupu zvivi zvedu kuravira panamafundo. Zvinoratidza kuti tine zvadzinofarira zvakaipa zvose zvinhu.

Ngationei kutendeuka kuti, kuvimba Kristu, uye kushandisa ropafadzo kusangana naMwari.

5. Nokuti Rugwaro ndiye Mwari-akafemera hazvisi: simba

Shoko raMwari rine simba. Raiva neShoko rake kuti ndiye akasika Universe. Akati, “Ngakuve,” uye kwakange. apo Jesu, Mwari Mwanakomana, akasvika Pasi simba reShoko rake rakanga riri zvizere kuratidzwa. Apo Akataura madhimoni vakapeta miswe, mhepo nemafungu ichidzokera, zvirwere vatiza, uye akafa vanhu vakauya kuupenyu. Shoko raMwari ndiro unimaginably simba.

Zviri neShoko raMwari kuti upi noupi wedu anogona kuponeswa. Mwari anoshandisa Shoko rake simba kuzvikundira chando mwoyo akafa uye kuvapa meso kuona Jesu, iye akamutswa kubva kuvakafa neShoko raMwari. Uye nechinhu ichi neShoko chete kuti Mwari anoramba azviratidze kwatiri.

Bhuku rinogarira risina ari pasherefu wako iShoko raMwari wemasimbaose. Zvitsvene, matsvene, zvechokwadi, uye unimaginably simba.

Apo Mwari pachake anotaura zvinofanira kuchinja nzira yatinoteerera.

mugove

33 mashoko

 1. Clarencepindura

  This post zvakanga bata chaizvo. Akaita kuti ndizive kukosha Gods shoko uye sei kuti muupenyu hwangu zuva nezuva. Rambai muchiita basa rakanaka Akaisa upenyu hwako Trip!!!

 2. Teepindura

  OMG! Chechipiri ndeyokuti chaizvo Jehovha akanga kundishumira pamusoro masikati ichi.. Rumbidzai Mwari uwane chizaruro! Ichi chikuru mumhanyi anogona zita raIshe akudzwe..

 3. Tony kachulepindura

  Ndine kuwana zvizhinji pfungwa pazvinhu nepfambi vakati,kuna Mwari ngaave nokubwinya,hwangu udza zvakawanda!!

 4. Taurai: 5 Words Vs 5 nhema …kubudikidza Trip Lee | BRO. Jerome

 5. Athenkosi Nogcinisapindura

  Dear Trip Lee

  Mashoko iwayo zvechokwadi akataura neni nokuti chete kwamboita Ndakatarisa bhaibheri rangu, “zviri kare” uye “Ndinofanira here kuverenga?”.Blog ino here zvakachinja nzira Ndinoona yangu bible.God akuropafadzei uye Thank You

 6. Joelpindura

  Thanks Trip.
  sezvo 19 Yr yekare Guy, Ndinonzwa sokuti nepfambi rondedzera nezera rangu.
  Just aida kutaura, Ndinoonga chii kellon kuita.. uye reUri bedzi mukomana kuti ndinogona kuteerera kuparidza nokuda 1hr pasina achibwaira! I Wanna kunzwa zvakawanda mharidzo muUri pamusoro panzvimbo iyi plz!

 7. CherishJesusLuvpindura

  Izvi Blog chete akaramba nani.
  Bhaibheri rangu harisi pasherefu Ndiri Ezekiel 24. Ndiri kuverenga ngaatarire akakanda. Asi handina kumboverenga chinhu chakadai….Nzira zvaanorondedzera Jerusarema ari kupenga. Ndinogona zvinenge kunzwa marwadzo waMwari akakanda chitsauko ichi sezvo Anorondedzera Kutongwa ichi.

 8. ReneeBpindura

  kwazvo?! Izvi rinotyisa!!! Rega nokusingaperi kufunga hausi kuita zvakakwana kana vachiti zvakakwana noupenyu hwako.. Just rangarirai chii iye akakubudisai kubva uye iwe unenge kukurumidza kuona nezvaakaita, uye kuita.. Ari kushandisa iwe zvikuru!!! Thanks pazvose zvaunoita, rinopa tariro!!!!!!

 9. Omario.pindura

  Regai ose WORD, kushandiswa uye aifungisisa pamusoro vasingatyi uye chido,
  Saka kuitwa vanakomana uye simba kunogona kuratidzwa pamusoro Us neMweya Mutsvene muna Jesu Kristu Name.

 10. ollilovelypindura

  Tinotenda kuti kugoverana mashoko aya ouchenjeri! kunondiyeuchidza kuti zvivimbiso zvavo kwete kungonzwa-zvakanaka mashoko kana unokurudzira uye zvinokurudzira prices… ivo kwazvo…vari chokwadi chaMwari pamusoro hwedu. #Ndinochida!

  Rumbidzai Jehovha Nokuda dzake dzisingaperi uchenjeri uye rudo zvinoonekwa kuburikidza neShoko rake dzvene. Uye ndinokutendai nehanya kwenyu Mweya Wake. Ndinovimba kuti uri wangu kuchasvika vanhu zuva rimwe nzira yenyu anoita! Ramba kuparidza, BRO!

 11. Taurai: Countdown- Zuva 9: Vimbiso dzake Real! | ollilovely

 12. Wayne Millerpindura

  Ndinoonga mwari nokuda kuzodzwa iye nzvimbo muupenyu hwako iwe ndokuda Blog uye kutarisira kuverenga zvakawanda. Mwari chaizvoizvo akaropafadzwa uchenjeri hwauinahwo

 13. Terranpindura

  rwendo, ndicho chinhu ndinofunga isu tose kukurira kunyanya kana kuti moto anofa pasi. Ndinoona vamwe kuti vaone mabhuku akanyorwa nevamwe vanyori nokupa maonero avo magwaro asi kukanganwa kuti Bhaibheri ndiro Mwari akafemera. Nguva dzose kutora Bhaibheri simba yepamusorosoro!

 14. Taurai: Mugovera Shout-Outs: Kansas City, Pine Bluff, & ushumiri Links | H.B. Charles Jr..

 15. JosephBonaccipindura

  Runako. Mwari’ Shoko haambochinji. Ndizvo zvakafanana nhasi sezvaraiita zviuru zvemakore zvakapfuura uye vachava vachiri kubva ikozvino zvemakore vechokwadi. Man anoda kuchinja, chinja, pombonyedza, uye kushandisa nokuda zvinangwa zvake. riverenge, kuridzidza, kurarama nayo. Iva muiti weshoko. Identityfulfilled.com

 16. Shelbypindura

  Handigoni kutsanangura sei zvikuru ndaida ichi, uye sei Ndinoonga kuti wateerera inzwi raMwari sezvo shoko rakanga riri kunyorwa. Ndatenda!

 17. Taurai: Daily Pfuma | sepfuma Kristu

 18. Walkerpindura

  “vanotadza tastebuds,” Ndinoda kuti. Ichokwadi kuti. Ini ndinouya Shoko uye kukotsira. Ndizvo anotyisa. I vachifanira kupfidza uye kukumbira Mwari kuti azarure meso angu uye kugutsa ini, kufanana nomunyori wepisarema. Ramba kunyora uye vachishumira Trip, zviri zvinhu zvakanaka. Zvinokurudzira chaizvo uye pasi pano.

 19. Chelseapindura

  WOW. Mumwe chete pfungwa idzodzo zvakanaka pamusoro uye yakandipa maonero matsva ari muBhaibheri. Tatenda tichitaura chokwadi chaMwari. Chiri toughing upenyu hwevakawanda.

 20. Taurai: 5 pfungwa (venhema) Shoko raMwari | I Bhaibheri