બધા અમે જરૂર ભગવાન છે

અહીં તાજેતરમાં ઉપદેશ હું ગીતશાસ્ત્ર પર ઉપદેશ માંથી ઓડિયો છે 142. અમને તમામ મુશ્કેલ વખત મારફતે જાઓ, પરંતુ ગીતશાસ્ત્ર અમને બતાવે છે કે સૌથી ખરાબ સમયમાં અમે બધું છે કે આપણે ઈશ્વર જરૂર શોધી શકો છો. ચાર પોઇન્ટ છે:

હું. ભગવાન મુશ્કેલી સમયમાં અમારા મિત્ર છે

બીજા. ભગવાન મુશ્કેલી સમયમાં આપણા રક્ષણ છે

ત્રીજા. ભગવાન મુશ્કેલી સમયમાં અમારા ખજાનો છે

ચોથો. ભગવાન મુશ્કેલી સમયમાં અમારા મસિહા છે

શેર્સની

5 ટિપ્પણીઓ

  1. Angieજવાબ

    Apparently this sermon was from quite awhile ago. I just listened to it and I know God led me to it. I needed to hear this message. Thank You Lord. Bless you and your wife and kid Trip! I pray that the Lord continues to show His favor upon you and your family as you stay faithful to Him and His calling on your life.

  2. Shakinah Smithજવાબ

    ઈશ્વરને ભજો! He is everything I need. This message really make me think on the goodness of God and how many times he has gotten me out of situation and tough times. He is always with me and for me. My prayer now is that God will just give me strength to go thru whatever i have to because i know who he is to me.