Hip Hop ແລະການຕໍ່ສູ້ຕ້ານບາບ

ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສໍາພາດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບພາກສ່ວນອື່ນໆເປັນ DG ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຖິງ

Hip Hop ແລະການຕໍ່ສູ້ຕ້ານບາບ ຈາກ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ Vimeo.

ການແບ່ງປັນ

2 ຄວາມຄິດເຫັນ