ஹிப் ஹாப் மற்றும் சின் எதிரான போராட்டமும்

இந்த நான் செய்ததை ஒரு பேட்டியில் பகுதியாக உள்ளது டிசைரிங் கடவுள். டி.ஜி. அவர்களை வைக்கிறது என நான் மற்ற பகுதிகளில் பதிவு செய்கிறேன்

ஹிப் ஹாப் மற்றும் சின் எதிரான போராட்டமும் இருந்து டிசைரிங் கடவுள் மீது விமியோ.

பங்குகள்

2 கருத்துகள்